Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Ekonomia i rynek
Kompetencje stolarzy i tapicerów mają być w UE jednolite 
wielkość 
Niezależnie w którym państwie UE pracownik zdobędzie kwalifikacje, wszyscy pracodawcy będą wiedzieli, jakimi umiejętnościami powinien się wykazać.
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, wraz z partnerami z Czech, Niemiec, Irlandii i Rumunii, pracuje - w ramach projektu IQ for ECVET - nad opracowaniem jednolitego ogólnoeuropejskiego standardu kompetencji dla stolarzy i tapicerów. Na bazie tych standardów będzie można opracować jednolite kursy zawodowe.

Co kraj, to inne zasady
Przyjęta w UE struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwia dotychczas porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. Europejska Rama Kwalifikacji wyróżnia bowiem osiem poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą umiejętności. Polska Rama Kwalifikacji obejmuje osiem poziomów, ale dotychczas w Irlandii było tych poziomów dziesięć, a w Czechach - czternaście. Jednej z przyczyn różnic w kompetencjach zawodowych pracowników z poszczególnych państw należy upatrywać w niemożności porównania tych poziomów kwalifikacji.
Różnice między umiejętnościami mogą wynikać też z odmiennej organizacji kształcenia. Na przykład w Niemczech ustawa dotycząca kształcenia zawodowego zawiera unormowane przepisy, ale każdy z 16 landów może stanowić o pewnej odmienności. Nauka zawodu obejmuje tam cztery etapy: przygotowanie do kształcenia zawodowego i kształcenie zawodowe oraz doskonalenie zawodowe i/lub przeszkolenie zawodowe pracowników. W drugim etapie nabywane są najpierw podstawowe, a potem specjalizujące umiejętności właściwe dla zawodu. Okres trwania nauki zależy od zawodu i trwa od jednego do trzech lat. W Polsce obecnie nauka we wszystkich szkołach zasadniczych trwa trzy, a w technikach dla młodzieży cztery lata. W Niemczech już w szóstej klasie uczniowie na stanowiskach murarskich czy stolarskich wykonują proste prace przez okres jednego tygodnia pod nadzorem nauczyciela, a w ósmej oraz dziewiątej klasie mają obowiązkowe zajęcia z doradcą zawodowym opłacanym przez urzędy pracy.

Treści zbieżne, ale różniące się
Porównując Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych w zawodzie tapicer z podstawą programową dla tego zawodu (743702), określoną przez MEN - mimo pewnych różnic strukturalnych - treści są zbieżne. Synteza i opis zawodu, zadania zawodowe i składowe kwalifikacji zawodowych oraz kwalifikacje ponadzawodowe bazują na tzw. trzecim poziomie kwalifikacji zawodowych. Zakłada on, że pracownik wykonuje złożone zadania zawodowe, które generują konieczność rozwiązywania problemów nietypowych towarzyszących pracy, potrafi kierować kilku- lub kilkunastoosobowym zespołem pracowników oraz ponosi odpowiedzialność za skutki własnych działań, jak i za skutki działań podległych pracowników.
Zatem zakłada się, że tapicer wykonuje zaprojektowane tapicerowane części nowych mebli i kompletów mebli, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia samochodowe), sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe), tapicerskie prace dekoracyjne związane z urządzaniem wnętrz mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian), salonów wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie, upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn itp.), jak również naprawy uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów, łącznie z drobnymi naprawami części konstrukcji.
Natomiast publikacja opracowana w ramach projektu systemowego „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” (MPiPS, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) określa ten zawód jako „tapicer meblowy” o numerze 753403 i nie wspomina o umiejętnościach tapicerskich w obszarach innym niż meble, a więc pomija elementy tapicerowane w środkach transportu, sprzęcie sportowym oraz tapicerskie prace dekoratorskie.
Typowe umiejętności stolarza, zawarte w podstawie programowej „po linii oświatowej”, zostały rozbite w Standardach Kompetencji Zawodowych, opracowanych w ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Opracowane zostały standardy cząstkowe dla zawodów: monter wyrobów z drewna (821905), renowator mebli artystycznych (752204), stolarz mebli artystycznych i wzorcowych (752207), tartacznik (752309), tokarz w drewnie (752310), rzeźbiarz w drewnie (731705). We wszystkich zadaniach zawodowych występują natomiast takie umiejętności, jak: organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp i ochrony ppoż.; czytanie rysunków roboczych i sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne; dobieranie materiałów i obliczanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie projektu i dokumentacji techniczno-technologicznej; dobieranie narzędzi, maszyn i urządzeń; obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń; prowadzenie działalności gospodarczej; ocenianie jakości surowców, materiałów i półfabrykatów; kontrolowanie warunków odbioru mebli i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowania i transportu.
W świetle rozbieżności występujących w dokumentach krajowych tym bardziej wydaje się zasadne ujednolicenie kompetencji zawodowych w podstawowych zawodach branży w państwach UE. Zachęca też do tego Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. W dokumencie tym zaproponowano wspólne kryteria jakości oraz zalecenia dla systemu oraz organizatorów kształcenia i szkoleń zawodowych. Dlatego Krajowy Ośrodek Wsparcia Edukacji Zawodowej i Ustawicznej określił, w X obszarach tematycznych, „Standardy jakości kształcenia zawodowego”.

Halina Nowak

Kompetencje stolarzy i tapicerów mają być w UE jednolite 

Niezależnie w którym państwie UE pracownik zdobędzie kwalifikacje, wszyscy pracodawcy będą wiedzieli, jakimi umiejętnościami powinien się wykazać.Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, wraz z partnerami z Czech, Niemiec, Irlandii i Rumunii, pracuje - w ramach projektu IQ for ECVET - nad opracowaniem jednolitego ogólnoeuropejskiego standardu kompetencji dla stolarzy i tapicerów. Na bazie tych standardów będzie można opracować jednolite kursy zawodowe.

Co kraj, to inne zasady
Przyjęta w UE struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwia dotychczas porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. Europejska Rama Kwalifikacji wyróżnia bowiem osiem poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą umiejętności. Polska Rama Kwalifikacji obejmuje osiem poziomów, ale dotychczas w Irlandii było tych poziomów dziesięć, a w Czechach - czternaście. Jednej z przyczyn różnic w kompetencjach zawodowych pracowników z poszczególnych państw należy upatrywać w niemożności porównania tych poziomów kwalifikacji.
Różnice między umiejętnościami mogą wynikać też z odmiennej organizacji kształcenia. Na przykład w Niemczech ustawa dotycząca kształcenia zawodowego zawiera unormowane przepisy, ale każdy z 16 landów może stanowić o pewnej odmienności. Nauka zawodu obejmuje tam cztery etapy: przygotowanie do kształcenia zawodowego i kształcenie zawodowe oraz doskonalenie zawodowe i/lub przeszkolenie zawodowe pracowników. W drugim etapie nabywane są najpierw podstawowe, a potem specjalizujące umiejętności właściwe dla zawodu. Okres trwania nauki zależy od zawodu i trwa od jednego do trzech lat. W Polsce obecnie nauka we wszystkich szkołach zasadniczych trwa trzy, a w technikach dla młodzieży cztery lata. W Niemczech już w szóstej klasie uczniowie na stanowiskach murarskich czy stolarskich wykonują proste prace przez okres jednego tygodnia pod nadzorem nauczyciela, a w ósmej oraz dziewiątej klasie mają obowiązkowe zajęcia z doradcą zawodowym opłacanym przez urzędy pracy.

Treści zbieżne, ale różniące się
Porównując Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych w zawodzie tapicer z podstawą programową dla tego zawodu (743702), określoną przez MEN - mimo pewnych różnic strukturalnych - treści są zbieżne. Synteza i opis zawodu, zadania zawodowe i składowe kwalifikacji zawodowych oraz kwalifikacje ponadzawodowe bazują na tzw. trzecim poziomie kwalifikacji zawodowych. Zakłada on, że pracownik wykonuje złożone zadania zawodowe, które generują konieczność rozwiązywania problemów nietypowych towarzyszących pracy, potrafi kierować kilku- lub kilkunastoosobowym zespołem pracowników oraz ponosi odpowiedzialność za skutki własnych działań, jak i za skutki działań podległych pracowników.
Zatem zakłada się, że tapicer wykonuje zaprojektowane tapicerowane części nowych mebli i kompletów mebli, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia samochodowe), sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe), tapicerskie prace dekoracyjne związane z urządzaniem wnętrz mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian), salonów wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie, upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn itp.), jak również naprawy uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów, łącznie z drobnymi naprawami części konstrukcji.
Natomiast publikacja opracowana w ramach projektu systemowego „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” (MPiPS, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) określa ten zawód jako „tapicer meblowy” o numerze 753403 i nie wspomina o umiejętnościach tapicerskich w obszarach innym niż meble, a więc pomija elementy tapicerowane w środkach transportu, sprzęcie sportowym oraz tapicerskie prace dekoratorskie.
Typowe umiejętności stolarza, zawarte w podstawie programowej „po linii oświatowej”, zostały rozbite w Standardach Kompetencji Zawodowych, opracowanych w ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Opracowane zostały standardy cząstkowe dla zawodów: monter wyrobów z drewna (821905), renowator mebli artystycznych (752204), stolarz mebli artystycznych i wzorcowych (752207), tartacznik (752309), tokarz w drewnie (752310), rzeźbiarz w drewnie (731705). We wszystkich zadaniach zawodowych występują natomiast takie umiejętności, jak: organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp i ochrony ppoż.; czytanie rysunków roboczych i sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne; dobieranie materiałów i obliczanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie projektu i dokumentacji techniczno-technologicznej; dobieranie narzędzi, maszyn i urządzeń; obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń; prowadzenie działalności gospodarczej; ocenianie jakości surowców, materiałów i półfabrykatów; kontrolowanie warunków odbioru mebli i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowania i transportu.
W świetle rozbieżności występujących w dokumentach krajowych tym bardziej wydaje się zasadne ujednolicenie kompetencji zawodowych w podstawowych zawodach branży w państwach UE. Zachęca też do tego Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. W dokumencie tym zaproponowano wspólne kryteria jakości oraz zalecenia dla systemu oraz organizatorów kształcenia i szkoleń zawodowych. Dlatego Krajowy Ośrodek Wsparcia Edukacji Zawodowej i Ustawicznej określił, w X obszarach tematycznych, „Standardy jakości kształcenia zawodowego”.

Halina Nowak