Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/gpd24/public_html/index.php:1) in /home/gpd24/public_html/index.php on line 9

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/gpd24/public_html/index.php:1) in /home/gpd24/public_html/index.php on line 9

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/gpd24/public_html/index.php:1) in /home/gpd24/public_html/index.php on line 18
Gazeta Przemysłu Drzewnego - GPD24.pl - Uporządkowano dotychczasowe zapisy
Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
Ekonomia i rynek
Uporządkowano dotychczasowe zapisy
wielkość 
Nowelizacja podstawowego standardu odniesienia uporządkowała jego dotychczasowe zapisy, jak również wprowadziła nowy rozdział zawierający wymagania dla Systemu Należytej Staranności PEFC. 
W dniu 24 lutego 2014 r. weszła w życie nowa wersja standardu PEFC ST 2002:2013. Zawarte w nim wymagania zostały tak zmodyfikowane, aby certyfikowane podmioty poza możliwością promocji swoich wyrobów znakiem towarowym PEFC™ mogły również wykazywać zgodność z wymaganiami EU Timber Regulation (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna).
Nowelizacja podstawowego standardu odniesienia uporządkowała jego dotychczasowe zapisy, jak również wprowadziła nowy rozdział zawierający wymagania dla Systemu Należytej Staranności PEFC (PEFC SNS). Może on być wykorzystany przez firmy, od których wymagane jest wdrożenie przez EU Timber Regulation „systemu zasad należytej staranności” bez konieczności uzyskania certyfikatu.

Procenty na dokumentach dostaw
Istotą systemu łańcucha dostaw wyrobów pochodzenia leśnego jest nadzór przepływu materiałów tak, aby można określić kategorie materiałów PEFC w sprzedawanych certyfikowanych wyrobach. Kategoria ta wyrażana jest w procentach na dokumentach dostaw i sprzedaży w postaci formalnych stwierdzeń PEFC: „x% certyfikowano przez PEFC”. Do produkcji certyfikowanych wyrobów PEFC dozwolone jest używanie materiałów certyfikowanych PEFC oraz materiałów ze źródeł kontrolowanych, dla których określono ryzyko zgodnie z wdrożonym PEFC SNS (jego wymagania opisano w dalszej części artykułu).
Ubiegające się o certyfikat firmy powinny opracować i wdrożyć system zarządzania. Jego wymagania zawarte są w rozdz. 8 standardu (Minimalne wymagania dotyczące systemu zarządzania). Odnosi się on do następujących obszarów: odpowiedzialności i uprawnienia; udokumentowane procedury; przechowanie danych; zarządzanie zasobami; inspekcje i kontrole; skargi; podwykonawstwo.
System zarządzania PEFC CoC ze względu na oparcie swoich wymagań na podstawach systemów zarządzania standardów ISO dobrze integruje się z funkcjonującymi już systemami zarządzania bądź też może stanowić podstawę do tworzenia ich w przyszłości.

Na poziomie dostaw i dostawcy
Ze względu na specyfikę istoty standardu (konieczność określenia pochodzenia surowców) duże znaczenie ma identyfikacja pochodzenia surowców, dla której wymagania definiuje rozdz. 4 (Identyfikacja kategorii pochodzenia certyfikowanych materiałów/wyrobów). W szczególności dotyczy to identyfikacji na poziomie dostaw oraz identyfikacji na poziomie dostawcy. Identyfikacja na poziomie dostaw odbywa się w oparciu o weryfikację dokumentacji zakupu, która powinna prezentować numer certyfikatu PEFC CoC dostawcy i formalne stwierdzenia opisujące kategorie materiałów certyfikowanych PEFC („x% certyfikowano przez PEFC”).
Identyfikacja na poziomie dostawcy prowadzona jest w oparciu o kopie certyfikatów PEFC dostawców surowców oraz o bazę danych certyfikatów prezentowaną w bazie danych certyfikatów PEFC (http://www.pefcregs.info/search1.asp).

Prostsza metoda
Do przepływu materiałów używanych do produkcji certyfikowanych PEFC wyrobów stosuje się dwie metody: metodę separacji fizycznej oraz metodę procentową.
Metoda separacji fizycznej (wymagania prezentuje rozdz. 6.2 standardu) jest prostsza i nie wymaga prowadzenia obliczeń składu procentowego surowców - „przenosi” je na gotowe wyroby, niemniej wymaga prowadzenia separacji identyfikowanych materiałów w całym ich przepływie (od magazynu surowca przez produkcję i kończąc na magazynie finalnych wyrobów). Separację należy prowadzić z uwzględnieniem obszaru produkcji i magazynowania oraz czasu.
W metodzie procentowej (wymagania prezentuje rozdz. 6.3 standardu) istnieje konieczność obliczenia dla określonej partii produkcyjnej składu procentowego materiałów certyfikowanych.

Obowiązek udostępniania certyfikatu
Sprzedaż certyfikowanych PEFC wyrobów powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami rozdz. 7.1 standardu (Dokumentacja związana ze sprzedażą/przekazanymi produktami). Zawiera ona obowiązek między innymi przekazania swojego certyfikatu PEFC lub jego udostępnienia, np. w witrynie internetowej, odbiorcom certyfikowanych PEFC wyrobów oraz prezentacji na dokumentach dostaw/sprzedaży swojego numeru certyfikatu i formalnych stwierdzeń PEFC informujących o kategorii materiałów certyfikowanych PEFC („x% certyfikowano przez PEFC”). Szczegółowe wymagania odnoszące się do formalnych stwierdzeń zawiera Załącznik 1 standardu (Specyfikacja stwierdzeń PEFC).
Certyfikowane podmioty mogą używać znaków towarowych PEFC do etykietowania certyfikowanych wyrobów oraz promocji swojej firmy - ogólne wymagania prezentuje rozdz. 7.2 standardu (Wykorzystanie logotypów i etykiet) odwołujący się do wymagań standardu PEFC ST 2001:2008 (Zasady stosowania logo PEFC).
Etykiety produktowe PEFC oraz wzory promocyjnego stosowania logo można generować w generatorze etykiet PEFC dostępnym w witrynie internetowej http://label.pefc.org/label-generator/login. Prawo do używania znaków towarowych PEFC posiadają wyłącznie podmioty, które podpisały umowę licencyjną z Radą PEFC Polska (http://www.pefc-polska.pl).

Nie tylko dla indywidualnych
Firmy ubiegające się o certyfikat powinny prowadzić politykę, przyjętą przez zarząd/właściciela, odnoszącą się do zobowiązania przestrzegania wymagań standardów PEFC (ppkt 8.2.1.1) i zaangażowania w zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi zagadnień społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy (rozdz. 9 standardu: Wymagania dotyczące kwestii społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w łańcuch dostaw).
Certyfikacja PEFC CoC możliwa jest dla indywidualnych podmiotów, jak również dla firm posiadających strukturę wielooddziałową. Wymagania dla certyfikacji wielozakładowej zawarte są w Załączniku 2 standardu (Wdrażanie standardu łańcucha dostaw w organizacji wielozakładowej).

Trzy analogiczne obszary
Rozdz. 5 standardu (Minimalne wymagania Systemu Należytej Staranności PEFC - Due Dilligence System DDS) zawiera wymagania odnoszące się do zarządzania ryzykiem w celu minimalizacji ryzyka dostaw materiałów pochodzących z kontrowersyjnych źródeł. Ma to zapewnić możliwość zakwalifikowania niecertyfikowanego materiału jako surowca ze źródeł kontrolowanych, który można mieszać z surowcami certyfikowanymi przy produkcji wyrobów certyfikowanych PEFC.
PEFC SNS obejmuje trzy obszary (analogicznie do wymagań stawianych przez EU Timber Regulation): gromadzenie informacji; ocenę ryzyka; zarządzanie dostawami wysokiego ryzyka.
Wymagania odnoszące się do gromadzenia informacji, zawarte w rozdz. 5.2 standardu (Gromadzenie informacji), można w skrócie opisać jako zbieranie określonych informacji od dostawców surowców. Zawierają one:
- identyfikację materiału, w tym jego nazwę handlową i typ;
- identyfikację gatunku drewna (nazwa potoczna i naukowa);
- kraj pochodzenia, jego region i/lub w uzasadnionych przypadkach koncesję.
Na podstawie tych informacji przeprowadzana jest ocena ryzyka, na podstawie wymagań zawartych w rozdz. 5.3 standardu (Ocena ryzyka). Polega ona na ocenie prawdopodobieństwa, iż dostarczany surowiec nie pochodzi z tzw. źródeł kontrowersyjnych. Oceny prowadzi się w zakresie łańcucha dostaw i pochodzenia surowca, przypisując im kategorie pomijalnego ryzyka (małe) lub istotnego ryzyka (duże). Rozdz. 5 zawiera dość jasne kryteria ich oceny. W przypadku otrzymania oceny ryzyka pomijalnego (małego) surowiec możemy używać bez podejmowania dalszych działań. W przypadku otrzymania oceny ryzyka istotnego (dużego) należy podjąć dalsze działania, które opisane są w rozdz. 5.5 (Zarządzanie dostawami dużego ryzyka). Polegają one między innymi na konieczności bardziej szczegółowej identyfikacji łańcucha dostaw, przeprowadzenia kontroli u dostawców oraz określenia działań naprawczych. PEFC SNS zawiera również wymóg rozpatrywania uwag i skarg interesariuszy (rozdz. 5.4 Uzasadnione uwagi i skargi) oraz zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów certyfikowanych PEFC zawierających surowiec z nieznanych lub kontrowersyjnych źródeł (rozdz. 5.6 Zakaz wprowadzania na rynek).
Standardy PEFC dostępne są w witrynie internetowej Rady PEFC Polska http://www.pefc-polska.pl w zakładce „Dokumenty”.

Piotr Sroczyński
Autor reprezentuje Grupę DNVGL.

Uporządkowano dotychczasowe zapisy

Nowelizacja podstawowego standardu odniesienia uporządkowała jego dotychczasowe zapisy, jak również wprowadziła nowy rozdział zawierający wymagania dla Systemu Należytej Staranności PEFC. W dniu 24 lutego 2014 r. weszła w życie nowa wersja standardu PEFC ST 2002:2013. Zawarte w nim wymagania zostały tak zmodyfikowane, aby certyfikowane podmioty poza możliwością promocji swoich wyrobów znakiem towarowym PEFC™ mogły również wykazywać zgodność z wymaganiami EU Timber Regulation (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna).
Nowelizacja podstawowego standardu odniesienia uporządkowała jego dotychczasowe zapisy, jak również wprowadziła nowy rozdział zawierający wymagania dla Systemu Należytej Staranności PEFC (PEFC SNS). Może on być wykorzystany przez firmy, od których wymagane jest wdrożenie przez EU Timber Regulation „systemu zasad należytej staranności” bez konieczności uzyskania certyfikatu.

Procenty na dokumentach dostaw
Istotą systemu łańcucha dostaw wyrobów pochodzenia leśnego jest nadzór przepływu materiałów tak, aby można określić kategorie materiałów PEFC w sprzedawanych certyfikowanych wyrobach. Kategoria ta wyrażana jest w procentach na dokumentach dostaw i sprzedaży w postaci formalnych stwierdzeń PEFC: „x% certyfikowano przez PEFC”. Do produkcji certyfikowanych wyrobów PEFC dozwolone jest używanie materiałów certyfikowanych PEFC oraz materiałów ze źródeł kontrolowanych, dla których określono ryzyko zgodnie z wdrożonym PEFC SNS (jego wymagania opisano w dalszej części artykułu).
Ubiegające się o certyfikat firmy powinny opracować i wdrożyć system zarządzania. Jego wymagania zawarte są w rozdz. 8 standardu (Minimalne wymagania dotyczące systemu zarządzania). Odnosi się on do następujących obszarów: odpowiedzialności i uprawnienia; udokumentowane procedury; przechowanie danych; zarządzanie zasobami; inspekcje i kontrole; skargi; podwykonawstwo.
System zarządzania PEFC CoC ze względu na oparcie swoich wymagań na podstawach systemów zarządzania standardów ISO dobrze integruje się z funkcjonującymi już systemami zarządzania bądź też może stanowić podstawę do tworzenia ich w przyszłości.

Na poziomie dostaw i dostawcy
Ze względu na specyfikę istoty standardu (konieczność określenia pochodzenia surowców) duże znaczenie ma identyfikacja pochodzenia surowców, dla której wymagania definiuje rozdz. 4 (Identyfikacja kategorii pochodzenia certyfikowanych materiałów/wyrobów). W szczególności dotyczy to identyfikacji na poziomie dostaw oraz identyfikacji na poziomie dostawcy. Identyfikacja na poziomie dostaw odbywa się w oparciu o weryfikację dokumentacji zakupu, która powinna prezentować numer certyfikatu PEFC CoC dostawcy i formalne stwierdzenia opisujące kategorie materiałów certyfikowanych PEFC („x% certyfikowano przez PEFC”).
Identyfikacja na poziomie dostawcy prowadzona jest w oparciu o kopie certyfikatów PEFC dostawców surowców oraz o bazę danych certyfikatów prezentowaną w bazie danych certyfikatów PEFC (http://www.pefcregs.info/search1.asp).

Prostsza metoda
Do przepływu materiałów używanych do produkcji certyfikowanych PEFC wyrobów stosuje się dwie metody: metodę separacji fizycznej oraz metodę procentową.
Metoda separacji fizycznej (wymagania prezentuje rozdz. 6.2 standardu) jest prostsza i nie wymaga prowadzenia obliczeń składu procentowego surowców - „przenosi” je na gotowe wyroby, niemniej wymaga prowadzenia separacji identyfikowanych materiałów w całym ich przepływie (od magazynu surowca przez produkcję i kończąc na magazynie finalnych wyrobów). Separację należy prowadzić z uwzględnieniem obszaru produkcji i magazynowania oraz czasu.
W metodzie procentowej (wymagania prezentuje rozdz. 6.3 standardu) istnieje konieczność obliczenia dla określonej partii produkcyjnej składu procentowego materiałów certyfikowanych.

Obowiązek udostępniania certyfikatu
Sprzedaż certyfikowanych PEFC wyrobów powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami rozdz. 7.1 standardu (Dokumentacja związana ze sprzedażą/przekazanymi produktami). Zawiera ona obowiązek między innymi przekazania swojego certyfikatu PEFC lub jego udostępnienia, np. w witrynie internetowej, odbiorcom certyfikowanych PEFC wyrobów oraz prezentacji na dokumentach dostaw/sprzedaży swojego numeru certyfikatu i formalnych stwierdzeń PEFC informujących o kategorii materiałów certyfikowanych PEFC („x% certyfikowano przez PEFC”). Szczegółowe wymagania odnoszące się do formalnych stwierdzeń zawiera Załącznik 1 standardu (Specyfikacja stwierdzeń PEFC).
Certyfikowane podmioty mogą używać znaków towarowych PEFC do etykietowania certyfikowanych wyrobów oraz promocji swojej firmy - ogólne wymagania prezentuje rozdz. 7.2 standardu (Wykorzystanie logotypów i etykiet) odwołujący się do wymagań standardu PEFC ST 2001:2008 (Zasady stosowania logo PEFC).
Etykiety produktowe PEFC oraz wzory promocyjnego stosowania logo można generować w generatorze etykiet PEFC dostępnym w witrynie internetowej http://label.pefc.org/label-generator/login. Prawo do używania znaków towarowych PEFC posiadają wyłącznie podmioty, które podpisały umowę licencyjną z Radą PEFC Polska (http://www.pefc-polska.pl).

Nie tylko dla indywidualnych
Firmy ubiegające się o certyfikat powinny prowadzić politykę, przyjętą przez zarząd/właściciela, odnoszącą się do zobowiązania przestrzegania wymagań standardów PEFC (ppkt 8.2.1.1) i zaangażowania w zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi zagadnień społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy (rozdz. 9 standardu: Wymagania dotyczące kwestii społecznych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy w łańcuch dostaw).
Certyfikacja PEFC CoC możliwa jest dla indywidualnych podmiotów, jak również dla firm posiadających strukturę wielooddziałową. Wymagania dla certyfikacji wielozakładowej zawarte są w Załączniku 2 standardu (Wdrażanie standardu łańcucha dostaw w organizacji wielozakładowej).

Trzy analogiczne obszary
Rozdz. 5 standardu (Minimalne wymagania Systemu Należytej Staranności PEFC - Due Dilligence System DDS) zawiera wymagania odnoszące się do zarządzania ryzykiem w celu minimalizacji ryzyka dostaw materiałów pochodzących z kontrowersyjnych źródeł. Ma to zapewnić możliwość zakwalifikowania niecertyfikowanego materiału jako surowca ze źródeł kontrolowanych, który można mieszać z surowcami certyfikowanymi przy produkcji wyrobów certyfikowanych PEFC.
PEFC SNS obejmuje trzy obszary (analogicznie do wymagań stawianych przez EU Timber Regulation): gromadzenie informacji; ocenę ryzyka; zarządzanie dostawami wysokiego ryzyka.
Wymagania odnoszące się do gromadzenia informacji, zawarte w rozdz. 5.2 standardu (Gromadzenie informacji), można w skrócie opisać jako zbieranie określonych informacji od dostawców surowców. Zawierają one:
- identyfikację materiału, w tym jego nazwę handlową i typ;
- identyfikację gatunku drewna (nazwa potoczna i naukowa);
- kraj pochodzenia, jego region i/lub w uzasadnionych przypadkach koncesję.
Na podstawie tych informacji przeprowadzana jest ocena ryzyka, na podstawie wymagań zawartych w rozdz. 5.3 standardu (Ocena ryzyka). Polega ona na ocenie prawdopodobieństwa, iż dostarczany surowiec nie pochodzi z tzw. źródeł kontrowersyjnych. Oceny prowadzi się w zakresie łańcucha dostaw i pochodzenia surowca, przypisując im kategorie pomijalnego ryzyka (małe) lub istotnego ryzyka (duże). Rozdz. 5 zawiera dość jasne kryteria ich oceny. W przypadku otrzymania oceny ryzyka pomijalnego (małego) surowiec możemy używać bez podejmowania dalszych działań. W przypadku otrzymania oceny ryzyka istotnego (dużego) należy podjąć dalsze działania, które opisane są w rozdz. 5.5 (Zarządzanie dostawami dużego ryzyka). Polegają one między innymi na konieczności bardziej szczegółowej identyfikacji łańcucha dostaw, przeprowadzenia kontroli u dostawców oraz określenia działań naprawczych. PEFC SNS zawiera również wymóg rozpatrywania uwag i skarg interesariuszy (rozdz. 5.4 Uzasadnione uwagi i skargi) oraz zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów certyfikowanych PEFC zawierających surowiec z nieznanych lub kontrowersyjnych źródeł (rozdz. 5.6 Zakaz wprowadzania na rynek).
Standardy PEFC dostępne są w witrynie internetowej Rady PEFC Polska http://www.pefc-polska.pl w zakładce „Dokumenty”.

Piotr Sroczyński
Autor reprezentuje Grupę DNVGL.