Gazeta Przemysłu Drzewnego 3/2020

23 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Centra obróbcze CNC O wyborze centrum SIGMA ZM zadecydował szeroki zakres funkcji, związanych z przestrzenną obróbką elementów krzeseł, stołów i innych mebli.  s. 22-23 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 57-58 Nr 3 (278) marzec 2020 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A Rynek europejski najbardziej perspektywicznym dla drewna amerykańskiego Surowiec | Rozmowa z DavidemVenables, europejskim dyrektoremAmerican Hardwood Export Council  s. 18-19 R E K L A M A R E K L A M A Buforowy system podawania materiału ma wiele zalet OPTYMALIZACJA | Metal-Technika jest otwarta na potrzeby użytkowników  s. 40-41 R E K L A M A Na świecie opatentowane są trzy technologie klejenia giętych konstrukcji. Pierwsza z nich znana jest od ponad 100 lat. Jedna z tych tech- nologii jest opatentowanym pomysłem firmy JAGRAM-PRO SA z Susza (woj. warmińsko-ma- zurskie). I dzięki temu, jako jedyna firma w Pol- sce, może produkować produkty gięto-klejone o kształtach, które wymyślą sobie architekci. Ze względów logistycznych ich długość nie prze- kracza 12 m, ale dysponując prasą, której kon- strukcja jest opatentowana i zastrzeżona w wie- lu regionach świata, można wykonać drewniane elementy gięte o długości nawet 24 m. Opatentowana i wdrożona przed paru laty unikatowa technologia TCLwood618 ® pozwala na klejenie czegoś więcej niż do- tychczas mogli światowi potentaci. I właśnie z tego powodu polska firma jest ich partnerem w realizacji najbardziej oryginalnych projek- tów architektonicznych. A w kraju praktycz- nie wszystko, co jest najbardziej oryginalne z klejonego drewna, choćby w warszawskich galeriach Arkadia i Mokotów, jest właśnie dziełem producenta z Susza. – Obecnie jesteśmy wiodącym producen- tem elementów gięto-klejonych w Europie – mówi Waldemar Myśliński, wiceprezes Ja- gram-Pro. – Opracowana przez nas możliwość nadawania drewnu dowolnego kształtu otwie- ra perspektywy projektowe o nieograniczonych możliwościach. Obecne możliwości produkcyj- ne firmy to tysiąc różnych form i kształtów, od 40 cm do 18 m długości, a najmniejszy promień gięcia drewna klejonego to 15 cm. Najpierw łukowe pergole – Firma została założona w 1987 roku i była poddostawcą wyrobów drewnianych w ra- mach programu ogrodowego – mówi wicepre- zes. – Rozpoczynając pracę w Jagram-Pro SA, jako młody technolog, poszukiwałem możliwo- ści rozwoju firmy, poza wyrobami programu ogrodowego. Moje zainteresowanie technologią klejenia stało się punktem wyjścia do zbudowa- nia zupełnie nowego spojrzenia na produkcję. W sposób naturalny nastąpił rozwój łuków klejonych, z przeznaczeniem do płotów i pergo- li. Wprowadzane rozwiązania technologiczne i równoczesny rozwój rynku sprawiły, iż łuki stały się dla nas produktem końcowym. Szybko okazało się, iż powinny one być naszym celem, tylko w dużo większej skali. Uznaliśmy, że naj- wyższy czas wykorzystać posiadaną technolo- gię do produktów mniej dekoracyjnych, ale za to bardziej użytkowych i… przyszłościowych. Zaczęliśmy rozwijać się w kierunku giętych kon- strukcji nośnych. Zdaliśmy sobie sprawę, że nie mamy szans w krótkim czasie zaistnieć na rynku europejskim, jeżeli chodzi o konstrukcje stan- dardowe i elementy wielkogabarytowe. Wysokie bariery wejścia oraz mały popyt wewnętrzny były głównymi czynnikami blokującymi rozwój. Najwięksi europejscy producenci byli na tak wy- sokim poziomie technologicznym, iż standar- dowe elementy łukowe, gięte na bardzo dużych promieniach, oferowali w cenie elementów prostych. Stało się dla nas jasne, iż nie jest to miejsce pozwalające nam zaistnieć, przy ogra- niczeniach finansowych i technologicznych. Dlatego rozwój firmy został przekierowany na inne elementy, takie, które były trudne, wyma- gające indywidualnego podejścia i specjalnych rozwiązań. Swoją szansę znaleźliśmy w mniej- szych konstrukcjach z małym promieniem. Tu najważniejsze jest doświadczenie, ludzie i wdrożona przez nas technologia.  s. 30 Wyjmowanie z poziomej prasy sklejonego elementu o długości około 12 m i grubego na około 0,5 m. Drewniane konstrukcje gięte na hydraulicznej prasie Gięcie drewna w łuki nie jest nowym rozwiązaniem, ale cechą współczesnego gięto-klejonego drewna konstrukcyjnego jest jego wytrzymałość mechaniczna, potwierdzona certyfikatami.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz