Gazeta Przemysłu Drzewnego 6/2019

22 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Tartacznictwo i gospodarka odpadami drzewnymi W firmie ODNOVA wybudowano halę o powierzchni 1800 m 2 , w której, także dzięki wsparciu unijnych środków, pracuje najbardziej zautomatyzowana linia klejenia drewna konstrukcyjnego DKD (KVH) i DKW (BSH) w Polsce.  s. 26-27 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 69-70 Nr 6 (269) czerwiec 2019 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A Izba z nowym prezydentem, nową Radą i z nowym dyrektorem Biura Relacja | Nowe władze i perspektywy Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego  s. 8-9 R E K L A M A Wśród premier na interzumie wiele produktów z polskim rodowodem Komponenty | Kompleksowa oferta dla meblarstwa  s. 38 R E K L A M A Rewolucyjna linia do przemysłowego wykonywania nadruków Uszlachetnianie powierzchni | Technologie Barberan na targach Ligna 2019  s. 48-49 1 500 wystawców z 50 krajów oraz 90 000 zwiedzających z ponad 100 krajów to impo- nujące statystyki tegorocznych targów Ligna w Hanowerze, które odbyły się w dniach od 27 do 31 maja. Ale nie tylko liczby potwier- dzają wiodącą pozycję hanowerskiej imprezy na liście wydarzeń skierowanych do prze- mysłu drzewnego. Ligna to bowiem przede wszystkim platforma, gdzie prezentowane są nowinki i innowacje na światową skalę. I nie inaczej było w tym roku. Wiodący producen- ci maszyn, jak Homag, SCM Group, Biesse czy Weinig, na stoiskach o powierzchni kilku ty- sięcy mkw. nie prezentowali pojedynczych maszyn, ale kompletne linie, tworząc swo- iste „miasta technologii”. Promowano przede wszystkim automatyzację, robotyzację i cy- fryzację procesów wytwórczych w myśl idei Przemysłu 4.0, oznaczającej integrację inte- ligentnych maszyn, systemów oraz wprowa- dzanie zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu. – Automatyzacja produkcji to dziś jeden z najważniejszych kierunków rozwoju prze- mysłu – mówił Wojciech Grzegorzewicz z fir- my IMAC, prezentując na Lignie nowe rozwią- zania zastosowane w maszynach firmy Bacci, której IMAC jest przedstawicielem w Polsce. – Wdrażanie nowych rozwiązań technologicz- nych pozwala poprawić wydajność i jakość produkcji, co bezpośrednio wpływa na kon- kurencyjność, ale również w dużym stopniu zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Au- tomatyzacja produkcji, choć jest dość sporą inwestycją, pozwala szybko zwiększyć zyski przedsiębiorstwa. To już norma w dużych przedsiębiorstwach różnych branż, które sta- wiają na jakość i efektywność pracy oraz stałe podnoszenie standardów świadczonych usług. Wdrażanie najnowszych technologii, które po- zwalają na pełną automatyzację produkcji, to szansa także dla małych przedsiębiorców, którzy dotychczas pozostawali w cieniu stale rozwijającej się konkurencji. Nie bez znaczenia dla rangi Ligny jest rów- nież fakt, że na imprezę tę przyjeżdżają naj- więksi światowi producenci, którzy szukają najnowszych technologii. Wśród wystawców z Polski natomiast nierzadko można było usły- szeć opinię, że na Lignie można spotkać więcej klientów z Polski niż na poznańskiej Dremie… Indywidualizacja procesów Z automatyzacją produkcji łączy się jej indywi- dualizacja, będąca odpowiedzią na trend pro- dukcji jednostkowej, z czym można było zapo- znać się chociażby na ekspozycjach firm SCM Group czy Homag Group. Hasło przewodnie SCM Group – „Nigdy nie będziesz pracował sam” – w pełni podsumowu- je cel prezentowanej, nowej gamy technologii. Mówiąc inaczej, jest nim dostarczenie przyja- znego użytkownikowi systemu automatyzacji obróbki płyt z opcją, gdy jest to konieczne, re- konfiguracji procesu produkcyjnego.  s. 20 Wkierunku kompleksowej automatyzacji i robotyzacji produkcji Trudno dziś o kierunkach rozwoju procesów obróbczych drewna i materiałów drewnopochodnychmówić inaczej niż w kontekście idei Przemysłu 4.0, która zdominowała rozwiązania prezentowane przez wystawców tegorocznych targów Ligna. Możliwości robotyzacji w produkcji palet prezentowała włoska firma Storti.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz