Gazeta Przemysłu Drzewnego 8/2019

22 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Pozyskanie, transport i logistyka drewna SystemMCDC (dynamiczna kontrola obciążenia) stanowi innowacyjne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa ładowarek teleskopowych. Jest onwyposażony w automatyczny system rozpoznawania oprzyrządowania, tak aby można było połączyć bezpieczeństwomaszyny z aktualnie założonymosprzętem.  s. 22 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 65-66 Nr 8 (271) sierpień 2019 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A Transformacja cyfrowa otwiera drogę do skalowalności biznesu PRZEMYSŁ 4.0 | Nowoczesne technologie wspierają rozwój strategiczny Grupy Porta KMI Poland  s. 18-19 R E K L A M A Nie jest dziś łatwo konkurować polskim firmom na globalnym rynku Płyty drewnopochodne | Rozmowa z Mariuszem Kosieniem, prezesem zarządu Bydgoskich Zakładów Sklejek „Sklejka-Multi” SA  s. 20-21 R E K L A M A Maszyny Wirex optymalizowane pod kątem dokładności obróbki i wydajności surowcowej Tartacznictwo | Technologie polskiego producenta na targach Ligna 2019  s. 46 Niektóre organizacje branżowe, choćby Ogólnopolski Związek Pracodawców Prze- mysłu Drzewnego czy Polska Izba Gospodar- cza Przemysłu Drzewnego zabiegają od wielu lat w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo- wych oraz u nadleśniczych o udostępnienie informacji publicznej o zawartych umowach na sprzedaż drewna, poprzez podanie in- formacji o stronach poszczególnych umów, kwot, na jakie te umowy opiewały, przedmio- cie tychże umów oraz o dacie ich zawarcia. I standardowo odmawia się udzielenia infor- macji w części dotyczącej podania kwot, na jakie opiewały umowy na sprzedaż drewna oraz przedmiotu tych umów, ze względu na fakt, że „zakupów dokonywały podmioty gospodarcze nieposiadające przymiotu sta- tusu podmiotu publicznego, a zgodnie z Za- rządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie ustalenia zasad kla- syfikacji, ochrony i udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe z października 2010 r., informa- cje, o które zwracają się wnioskodawcy, sta- nowią tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto dowodzą, że ich podanie naruszyłoby posta- nowienia umów o sprzedaży, zawierających klauzulę dotyczącą tajemnicy przedsiębior- stwa sprzedającego i kupującego. Sąd swoje, a nadleśniczy swoje Z podobną reakcją spotkało się w 2016 r. wy- stąpienie organizacji społecznej do nadleśni- czego Nadleśnictwa B., należącego do RDLP w Białymstoku. Odmówił, powołując się w marcu 2016 r. na powszechnie stosowaną w LP, cytowaną powyżej formułę. Od powyższej decyzji Stowarzyszenie wniosło odwołanie, w którym zarzuciło naru- szenie szeregu przepisów prawa materialnego. Nadleśniczy, po ponownymrozpatrzeniuwnio- sku Stowarzyszenia, odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie podania kwot, na jakie opiewały umowy na sprzedaż drewna oraz przedmiotu tych umów. Po rozpatrzeniu skargi Stowarzyszenia od tej decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 16 październi- ka 2018 r. uchylił zaskarżoną decyzję. W ocenie Sądu, nadleśniczy wydając zaskarżoną decy- zję, nieprawidłowo zastosował regulacje k.p.a., dotyczące rozpoznawania wniosku o ponow- ne rozpatrzenie sprawy, co obligowało Sąd do uchylenia zaskarżonej decyzji. Jednak po po- nownym rozpatrzeniu sprawy, decyzją z grud- nia 2018 r., nadleśniczy utrzymał wmocy swoją decyzję z marca 2016 r., w uzasadnieniu wska- zując, że ze względu na treść art. 5 ust. 2 Usta- wy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Posiłkując się de- finicją tajemnicy przedsiębiorstwa, zawartą w art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wska- zał, że ochronie podlega nie tylko tajemnica PGL LP, ale również jego kontrahentów oraz że strony umów dotyczących sprzedaży drewna podpisały stosowne klauzule poufności odno- śnie ilości sprzedanych sortymentów drewna, umówionych cen i całkowitej wartości umowy. W związku z powyższym, odmowa udzielenia informacji dotyczącej wartości umów i naby- tych sortymentów w pełni je realizuje.  s. 8 Sprzedaż drewna z LP musi być transparentna Wocenie sądu niewystarczające jest ogólnikowe stwierdzenie nadleśnictwa, że nabywcom drewna, mającymstatus przedsiębiorców, przysługuje prawo do ochrony ich tajemnicy przedsiębiorcy. Sprzedaż drewna, w związku z monopolem Lasów Państwowych, musi odbywać się w sposób maksymalnie jawny, dlatego też w sprawie nie może być mowy o naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. fot. K. Orlikowska

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz