Gazeta Przemysłu Drzewnego 04/2020

23 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Narzędzia i oprzyrządowanie maszyn Technologia druku 3D pozwala odejść od niektórych tradycyjnych sposobów produkcji narzędzi, osprzętu i części zamiennych. Daje nieograniczoną możliwość wdrażania nowych pomysłów oraz wykonywania prototypów.  s. 18-19 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 54 Nr 4 (279) kwiecień 2020 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A Koronawirus atakuje. Jak pandemia wpływa na branżę drzewną? Gospodarka | Spadki zamówień, niepewność inwestycyjna i „tarcza antykryzysowa” dla Polski  s. 14-15 R E K L A M A R E K L A M A Czy opłaca się systemwytwarzania prądu i ciepła z… gazu drzewnego? ENERGIA Z BIOMASY | Rozmowa z Jerzym Białasem, współwłaścicielem Tartaku Białas w Studzionce  s. 46 R E K L A M A Obowiązującewymaganiadotycząceprowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 21 stycznia 2016 r., są teraz częstą lekturą pro- wadzących firmy meblarskie czy stolarki budow- lanej. A to w związku ze wzmożoną aktywnością inspektorów ochrony środowiska, podległych obecnie wojewodom, spowodowaną ukazaniem się najnowszego katalogu odpadów, obowiązują- cego od 7 stycznia 2020 r., stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycz- nia 2020 r. Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papie- ru i tektury znalazły się w grupie 03, podzielonej na 27 podgrup. Niektóre odpady z tych podgrup zostały wyszczególnione gwiazdką jako odpady niebezpieczne, wymagające termicznego procesu przekształcania, co wynika z wymienionego wy- żej Rozporządzenia z 21 stycznia 2016 r. Które są „niebezpieczne”? Z tego katalogu wynika, że odpady z przetwór- stwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, po- dobnie jak z kory i korka, nie są niebezpieczne, natomiast za niebezpieczne uznano „trociny, wióry, ścinki, drewno, płytę wiórową i fornir, zawierające substancje niebezpieczne”, podob- nie jak „odpady z chemicznej przeróbki drewna, zawierające substancje niebezpieczne”. Niebez- pieczne są też wymienione w katalogu „środki konserwacji i impregnacji drewna”. Ponieważ w katalogu nie wymieniono płyt pilśniowych, MDF i sklejek, to rozpowszechniły się różne interpretacje, czy odpady z produk- cji tych materiałów są niebezpieczne i muszą podlegać termicznemu przekształcaniu w spa- larniach, spełniających określone warunki, czy mogą być nadal spalane w powszechnie eks- ploatowanych kotłach biomasowych, które nie spełniają warunków instalacji spalarni. Odpowiedzialni za ochronę środowiska uważają, że aktualna pozostaje interpretacja z 2018 r., ówczesnego Ministerstwa Środowiska, że odpady płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF nie są odpadami z drewna i nie podlegają pod wyłączenia z obowiązku stosowania prze- pisów dotyczących prowadzenia procesu ter- micznego przekształcania odpadów. Czyli że są odpadami „niebezpiecznymi”. Jakie są wymagania w spalarniach? A skoro tak, to wszyscy producenci, u których po procesie produkcji np. mebli czy drzwi po- wstają pozostałości MDF i HDF, są zobowią- zani do ich bezpiecznego przekształcania w spalarniach. W takich obiektach termiczne przekształcanie, czyli spalanie, musi być pro- wadzone w sposób zapewniający utrzymanie temperatury gazów powstających w wyniku spalania przez co najmniej 2 s na poziomie nie niższym niż 850°C od ostatniego podania po- wietrza do spalania.  s. 38-39 Nowy katalog niebezpiecznych odpadów, ale ich bezpieczne spalanie jest możliwe Technologia spalania „niebezpiecznych” odpadów MDF czy płyty wiórowej wymaga, żeby temperatura gazów powstających w trakcie spalania była utrzymywana przez co najmniej 2 s na poziomie nie niższym niż 850°C, mierzonym od ostatniego podania powietrza do spalania. Spalarnia odpadów MDF w krajowej fabryce mebli. Od lewej – kocioł, multicyklon i filtr workowy. fot. Viessmann

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz