Gazeta Przemysłu Drzewnego 06/2020

2 czerwiec 2020 Felieton | Listy | Cytat miesiąca Wydawca: Wydawnictwo Inwestor sp. z o.o. 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 42 tel. centrali 58/531 27 53 www.wydawnictwoinwestor.pl www.facebook.com/gpd24 Prezes zarządu: ZbigniewOwsiak Wiceprezes zarządu: RafałSidor Redaktor naczelna: KatarzynaOrlikowska katarzyna.orlikowska@gpd24.pl tel. 519 516 118 Redaktor prowadzący: JanuszBekas janusz.bekas@gpd24.pl tel. 519 516 113 Sekretarz redakcji: KarolinaFalgowska karolina.falgowska@gpd24.pl tel. 519 516 110 Dziennikarze: TomaszBogacki tomasz.bogacki@gpd24.pl tel. 603 764 478 MałgorzataGackowska malgorzata.gackowska@ meblarstwo24.pl tel. 607 373 966 BeataMichalik beata.michalik@gpd24.pl tel. 519 516 112 Współpracownicy: PiotrDalkowski – Warszawa BogdanNowak – Szczecin AgnieszkaTopolska – Poznań Redakcja: listy@gpd24.pl Korekta: SylwiaWojtanowska sylwia.wojtanowska@gpd24.pl Kierownik działu graficznego dtp: WiesławDobosz Dział graficzny dtp/IT: KatarzynaŁukowicz JacekMroczkowski Opiekunowie klienta: DamianKargul damian.kargul@gpd24.pl tel. 519 516 104 GrzegorzPastwa grzegorz.pastwa@gpd24.pl tel. 519 516 106 MariuszWroński mariusz.wronski@gpd24.pl tel. 519 516 108 Sekretariat: KatarzynaKaszubowska info@wydawnictwoinwestor.pl Dział prenumeraty: prenumerata@gpd24.pl Projekt graficzny: Agnieszka iMichałWarda Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by Wydawnictwo Inwestor. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i niezbędnych zmian. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz ma prawo do odmowy ich publikacji bez podania przyczyny. Reprodukcja lub przedruk we wszelkich mediach tylko za zgodą wydawcy. Nr 6 (281) czerwiec 2020 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. 23 latana rynku Cytat miesiąca MichałWosik, menedżerwDepartamencie Bankowości Transakcyjnej DNBBankPolska Pomimo wejścia w życie nowelizacji ustawy o zatorach płatniczych, która między innymi wprowadza wzrost wysokości odsetek w transakcjach handlowych, większą rekompensatę dla wierzycieli z tytułu kosztów odzyskiwania należności czy też łatwiejsze zabezpieczenie roszczeń na drodze sądowej, w dalszym ciągu stanowią one istotne ryzyko dla wielu przedsiębiorstw – zarówno mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i wielkich korporacji. Sytuacja epidemiologiczna będzie nakręcała „spiralę” zadłużeń przedsiębiorstw, obniżając ich zdolność do terminowego rozliczenia transakcji, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do problemów finansowych przedsiębiorstw i ograniczenia zdolności części z nich do konkurencyjnego funkcjonowania na rynku, a nawet upadłości. Z komentarza na temat zatorów płatniczych, jako skutku ubocznego koronawirusa. Solidarność jakoś rzadko zdarza się przedsiębiorcomdrzewnym W piśmie do swoich pracowników dyrektor generalny LP wykorzystuje rzeczywistą sytuację firm drzewnych dla wytłumaczenia podejmowanych decyzji, a stowarzyszeniom i firmomwciska się analizy, że wszystko sprawnie funkcjonuje i drewno sprzedaje się jak świeże bułeczki! Z kolejnych komunikatówDyrekcji General- nej Lasów Państwowych, dowodzących, że biznes drzewno-leśny ma się dobrze, więc nie ma potrzeby obniżania cen drewna ani rezygnowania z jakichś zabezpieczeń, moż- nabywywodzić, żedyrektor generalny i jego współpracownicy nie mają wiedzy o praw- dziwej sytuacji. Tymczasem zupełnie inną ocenę tego, co dzieje się w kraju i Europie, przedstawił Andrzej Konieczny w swoim liście do pracowników PGL LP „Razem po- konamy ten kryzys”. Tłumaczy potrzebę wprowadzenia działań oszczędnościowych i ograniczenia kosztów z powodu „przej- ściowych problemów z przychodami”, po- nieważ „jesteśmy elementem dużego rynku leśno-drzewnego, powiązanym z tysiącami przedsiębiorstw leśnych i drzewnych, a po- przeznie z całąpolską gospodarką”. Po czym dyrektor stwierdza: „Obecny lockdown we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech i na wielu rynkach unijnych oraz spadający popyt krajowy, zmuszają odbiorców drewna do wstrzymania produkcji ich zakładów”. Zauważa również, że w obliczu niejasnej przyszłości konsumenci nie mają głowy do budowy domów, meblowania mieszkań czy ogrodów. Czyli, wypisz, wymaluj, jakby cy- tował fragmenty postulatów kierowanych do niego przez branżowe stowarzyszenia, z których nie wyciąga wniosków dla wpro- wadzenia jakichkolwiek ułatwień, a wręcz w kolejnych komunikatach zaprzecza, ja- koby branży źle się działo. Ot, hipokryzja. W piśmie do swoich pracowników wy- korzystuje się rzeczywistą sytuację firm drzewnych dla wytłumaczenia podejmo- wanych decyzji, a stowarzyszeniom i fir- mom wciska się jakieś analizy, że wszystko sprawnie funkcjonuje i drewno sprzedaje się jak świeże bułeczki, zatemniema powo- du obniżania cen surowca drzewnego. Przedsiębiorcy drzewni z jednej strony nie odczuwają pomocy ze strony strate- gicznego partnera, który co rusz słusznie dowodzi, że branża leśno-drzewna rozwija się wzajemnie i jest od siebie uzależniona, że jedziena jednymwózku. Az drugiej stro- ny cios zadają tartacznikom i przetwórcom drewna odbiorcy poprodukcyjnych ma- teriałów drzewnych, wciąż błędnie nazy- wanych odpadami, ponieważ zrzyny czy trociny nie są szkodliwymi produktami, jak CO 2 czyściekizanieczyszczonechemicznie. Szczególnie w małych zakładach docho- dy ze sprzedaży trocin producentom płyt drewnopochodnych czy elektrowni sta- nowią istotny element kalkulacji biznesu. Niekiedy utrzymują wręcz biznes, gdy ceny ich zasadniczych produktów spadają albo gdy tracą rentowność. Więc słusznie ten poprodukcyjny surowiec powinien mieć odpowiednią cenę, bo to prawdziwe, pełne drewno, tyle że rozdrobnione. Dlaczegoma być oddawane za bezcen, skoro sam suro- wiec lity jest coraz droższy? Teraz niektórzy odbiorcy trocin, któ- rym w czasie pandemii zrobiło się trochę trudniej, postanowili zaoszczędzić na swo- ich kosztach, stawiając dostawców trocin pod ścianą. Jeszcze wmarcu bez szemrania płacili 20 zł/mp, a w kwietniu decydowali się na odbiór trocin, płacąc ledwie 5 zł/mp, i to z terminempłatności 45 dni! –Anisurowiecczterokrotnieniestaniał, ani moje produkty czterokrotnie nie podro- żały, więc dlaczego moja mała firma ma być żywicielem energetycznego potentata? – pyta mnie w rozmowie rozżalony przed- siębiorca. A przy tymprosi o nieujawnianie nazwy firmy, bo boi się, że obrażony poten- tat w ogóle nie zechce od niego odbierać tych kilku kontenerów trocinmiesięcznie. Tak podkreślana w tych niezwykłych czasach obywatelska solidarność jakoś rzadko zdarza się naszymprzedsiębiorcom drzewnymimeblarskimna styku z dostaw- cą-monopolistą, jak i odbiorcami-monopo- listami. Przedkładają umowy tylko dla sie- bie korzystne, bez możliwości sprzeciwu, bojakniekupićdrewnadoprodukcjiczynie sprzedać trocin po narzuconych cenach? Wielkichnadzieinapoprawętychrelacji nie widać, skoro w długo oczekiwanej trze- ciej Tarczy Antykryzysowej poselskie lobby leśne pozmieniało proponowane, choćby przez PIGPD czy inne stowarzyszenia, za- pisy dotyczące wsparcia ze strony Lasów Państwowych, że słowo „mają” zamieniono na „mogą”. I wyszło z tego, że jednostki orga- nizacyjne Lasów Państwowych, dokonujące sprzedaży drewna, mogą (ale niemuszą!), na wniosek przedsiębiorcy umorzyć w całości lub części odsetki ustawowe, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, należne za okres od 14 marca do 30 września 2020 r., o których mowa w nieszczęsnej dla od- biorców drewna i niejednoznacznej ustawie z 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, czy wreszcie kary umowne za nierealizowa- nie przez nabywcę harmonogramu sprzeda- ży w części, w której nabywca od 14 marca do dnia 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji. A do tego dopisano jeszcze sze- reg dodatkowych wymagań, więc słusznie dyrektor Izby studzi nadzieje członków, że jednostki LP mogą odrzucić wniosek, jeśli dopatrzą się niespełnieniawszystkichwska- zanychwustawiewarunków. Godna poparcia i upowszechnienia jest więc inicjatywa wzajemnej pomocy, choćby między firmami, członkami dane- gostowarzyszenia.Nawetwokresiemniej- szej produkcji nie można uniknąć zakupu pił, materiałówściernych, środkówbiobój- czych, części maszyn czy wręcz nowych maszyn, więc warto zakupić je w firmach, które są członkami tych stowarzyszeń, wspierają je składkami, przekazują infor- macje o nowościach, ale też wsłuchują się w potrzeby branży i zwykle reagują dosto- sowaniemswojej oferty do oczekiwań pro- ducentów. Ba, niektóre nawet udzielają ra- batów członkom stowarzyszeń, z którymi są zrzeszone, choć przepisy o zmowach utrudniają takie gesty. Pandemia ukaza- ła, jak ważna jest własna produkcja i że warto lokalnie się wspierać. l Janusz Bekas listy do redakcji ã Opinie Czytelnikówsą ich subiektywnymi ocenami, z którymi redakcja nie zawsze się utożsamia. Czekamy na telefony i listy naszychCzytelników, będące polemiką do aktualnychwydarzeńwbranży drzewnej. ul. 30 Stycznia 42, 83-110 Tczew e-mail: listy@gpd24.pl tel. 58/531 27 53 Nieprawidłowo,chociaż powszechnieużywane Wciekawejpublikacjiowydajnościmateriało- wejtarcicy,drAndrzejNoskowiakzInstytutu TechnologiiDrewnazwróciłwmajowym wydaniu„GPD”uwagęnanazewnictwodrewna konstrukcyjnegolitegosklejanegonadługość lubwarstwowo.Tematnie jestminowy,bo podczasBudmyna jednymz seminariów wysłuchałemprezentacjipanidrEwyIngeborgi KotwicyzPolitechnikiSzczecińskiej,która zwracałakonstruktoromuwagę,żewnormie EN15497:2014niemapojęciaKVH,gdyż jest tonazwawłasnaproduktówniemieckich, zarównozezłączem, jak ilitych.Zanieprawi- dłoweuznajeteżużywanieokreślaniaBSHna drewnoklejonewarstwowo.Przekonywała,że stosowaniebłędnejdlarynkupolskiegonazwy prowadzidowielunieprawidłowości. Rozumiem intencjeorazchęćuporządkowania branżowegonazewnictwa,ale jakohandlujący takimdrewnem, jestemmiędzyprzysło- wiowymmłotemakowadłem.Wobrocie handlowymcałyczasposługujemysiętakimi nazwami, jakOSB,KVH,BSH,nietylkodlatego, że jesttoproste iczytelne.Popierwsze,gdy napiszemytylkonafakturze:Drewnokon- strukcyjnelitesklejanenadługośćnazłącza klinowe,czysklejanewarstwowo,towiększość odbiorcówniewie,ocochodzi,boonikupowali KVHlubBSH.Adrugasprawa:nadokumentach zakupuoddostawcówmamyzazwyczajzapis: konstruktionsvollholz,czyliKVH,natomiast producenci,którzyniepłacąlicencjistowa- rzyszeniuKVH,piszą:gluedwoodwithfinger joints.Zatem,zewzględówpodatkowych,mu- simynafakturachstosowaćskrótyKVH iBSH, bo jakkupujęod jednegoproducentaprodukt, którynafakturzemazapis:konstruktionsvoll- holzKVH,aoddrugiegoproducenta:glued woodwithfinger joints,zaśobajpowołująsiena tęsamąnormę iklasę,atowar jest identyczny, więctegosamegotowaruniemożemymiećpod dwomakodamiwsystemiefinansowym.Jest w jednejpozycji jako„drewnokonstrukcyjnelite sklejanenadługośćnazłączaklinoweKVH”, ipodobnie jestzBSH.Dlategowofertach ina fakturachdoklientówposługujemysiętermi- nologią:drewnokonstrukcyjnelitesklejanena długośćnazłączaklinowe–KVHorazdrewno konstrukcyjnelitesklejanewarstwowo–BSH. Gdybyśmytakznienackaużywalitylko zalecanychnazw,toniektórzykliencipomyślą, żewprowadzamydoobrotunoweprodukty, o jakichśgorszychparametrach?Boztego typuwątpliwościami jużsięzetknęliśmy!Inna sprawa,toniewiem,dlaczegotakieskróty przeszkadzają?Dziwne,żeskrótOSBnie jest kwestionowany inienarzucasięterminologii: płytadrewnopochodnaoorientowanych Właściciel firmy z południa Polski wiórach.Jestemzdania,żemożnalansować wspomnianenazewnictwo,ale jednocześnienie macoczepiaćsiętakichdodatkowychprostych nazwwłasnychproduktów.WkońcuKVHto historiaprawie20latprodukcji,anormaENpo- wstałakilkalattemu.Wbranżydodzisiajmówi sięooknachdachowych„veluxy”,odnazwy pierwszegoproducenta,bezwzględunato, jaki obecnieproducenttakieoknawykonał. Doświadczeniejestciekawe Przyznam,że jakowłaścicielśredniejfirmy drzewnejniepraktykowałemzatrudniania choćbymłodychmatekwtrybiepracyzdalnej, choćpytałyotakąmożliwość,bomiałem wątpliwości,czypracownikwdomubędzie realizowałswojeobowiązkizzaangażowaniem obserwowanymwbiurze,acozatym idzie– czypracazdalnaniewpłynienegatywniena efektywność jegopracy.Coprawdaczytałem, żepracaelastyczna jestwskazywanaprzez pracowników jakonajcenniejszeświadczenie pozapłacowe,aleniemyślałem,żeszybkosam stanęsiępracodawcą,gdzieczęśćadministracji zdnianadzieńmusiałapodjąćpracęzdalną. Iokazałosię,żepomimozaskoczenianowąsy- tuacją,udajesięrealizowaćokreśloneoperacje zakupowe,sprzedażoweczyfinansowetądro- gą.Napewnomożnabyfunkcjonowaćefektyw- niej,alenajpierw jamiałemobawywynikające nietylkoznegatywnegonastawieniawobec pracyzdalnej,aterazokazałosię,żebrakowało midoświadczeniawzarządzaniupracownika- mi,którzyswojeobowiązkiwypełniająpoza biurem.Nieposiadałemodpowiedniejwiedzy natematnajlepszychpraktykwzakresiezarzą- dzaniarozproszonymzespołem, jednakwokre- sieepidemiiokazałosię,żeszybkoweszliśmy wnowyrytm,więcpotencjalnezagrożenia potrafiłyzdominowaćzaletytegorozwiązania. Sytuacjaniejakowymusiłanafirmiezasto- sowaniepracyzdalnejnaszersząskalę,bo byłotoniezbędnedozachowaniaaktywności biznesowejfirmy.Niebyłotołatwezadanie, gdyżnierozwinęliśmywcześniej informatycz- nejkomunikacjiwewnętrznej.Stądniedobór przenośnegosprzętukomputerowego,ale też jakichkolwiekuregulowańokreślających zasadypracyzdalnejczycyberbezpieczeństwa. Aniteżwiedzypodręcznikowej, jaktakąpracę zorganizować,w jakimzakresie,na jakich stanowiskach.Wkażdymrazie,doświadczenie jestciekawe,poszerzająceświadomość ibyć możeprzemawiającezarozważeniemwprowa- dzeniatakiegorozwiązanianaszersząskalę, przynajmniejnaniektórychstanowiskach.Na pewnoniezbędna jestdogłębnaanaliza,którą zamierzamprzeprowadzićpopowrociedo standardowejformydziałalnościfirmy. Pal sęk Przedsiębiorca drzewny

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz