Gazeta Przemysłu Drzewnego 06/2020

38 Technika i technologia czerwiec 2020 R E K L A M A Hiszpańska firma CEHISA wprowadzi- ła ostatnio do swojej oferty handlowej nowy model kompaktowej okleiniarki, którą oznaczono symbolem OPTIM-P. Jest to kolejne podejście do małej i kon- kurencyjnej cenowo maszyny, wyposa- żonej w agregat frezowania wstępnego. Z założenia jest ona przeznaczona dla małych zakładów rzemieślniczych, które stawiają na wysoką jakość wy- kończenia krawędzi elementów płyto- wych. Przemawia za tym także łatwa obsługa i prosta regulacja wszystkich agregatów. OPTIM-P przystosowana jest do przyklejania obrzeży wykona- nych praktycznie z każdego, dostępne- go na rynku, materiału, jak: melamina, PVC, ABS czy też forniru o grubości od 0,4 do 2 mm. Dzięki wymienionym wyżej cechom, typowa dla zakładów rzemieślniczych, produkcja jednostko- wa lub krótkoseryjna nie stwarza naj- mniejszych problemów. Optymalizacja miejsca, kosztów i produkcji Korpus nowej okleiniarki wykonany jest ze spawanych, grubościennych, stalowych profili zamkniętych. Na sztywnej i stabilnej konstrukcji za- mocowane są wszystkie agregaty ob- róbcze, dolny transporter płytkowy, pomocniczy, podpierający transpor- ter rolkowy i górne rolki dociskowe. W korpusie przewidziano także wolne miejsce służące do zainstalowania wy- posażenia opcjonalnego. Jest to maszyna kompaktowa, bo jej całkowita długość wynosi zaledwie 2352 mm. Zmieści się w każdym zakła- dzie rzemieślniczym. Rolki górne zamontowane zosta- ły na ruchomej belce umożliwiającej ich pozycjonowanie w zależności od grubości okleinowanego elementu. Regulacja w zakresie od 8 do 50 mm odbywa się ręcznie za pomocą śruby, a wartość nastawy widoczna jest na wskaźniku mechanicznym. Jeśli chodzi o pozostałe, istotne z punktu widzenia użytkownika, wymiary obrabianych Praktyczny model małej maszyny OKLEINIARKI | Nowa Cehisa OPTIM-P Z założeniamaszyna przeznaczona jest dlamałych zakładów rzemieślniczych, które stawiają na wysoką jakość wykończenia krawędzi elementów płytowych. elementów, to ich minimalna długość określona została przez producenta na 200, a szerokość na 75 mm. Wszyst- kie agregaty obróbcze umieszczone są w dźwiękochłonnej kabinie wyposażo- nej w przeszkloną pokrywę. Na specjal- ne życzenie klienta zainstalować w niej można oświetlenie typu LED. OPTIM-P wyposażona jest w au- tomatyczny system podawczy obrze- ża z klasycznym talerzem na materiał w rolkach. Posiada on system usta- wiania zgrubnej długości odcinanego obrzeża, co pozwala na oszczędne go- spodarowanie niejednokrotnie drogim materiałem. Obcinanie odbywa się z wykorzystaniem pneumatycznej gilo- tyny, a specjalny mechanizm zapobiega cofaniu się obrzeża. Jako pierwszy zainstalowano agre- gat wstępnego frezowania krawędzi PF-2. Jest on zbudowany z dwóch wyso- koobrotowych, przeciwbieżnie pracu- jących silników o mocy 1,1 i 0,75 kW. Są one uzbrojone w głowice diamentowe o wysokości 55 i średnicy 60 mm. Na- dmuch sprężonego powietrza na płytę sprawia, że powstające w trakcie fre- zowania wióry i pył są łatwiej odpro- wadzane przez instalację odciągową, a krawędź płyty jest czysta i przygoto- wana do przyklejenia obrzeża. Grubość skrawanej warstwy ustawiana jest ma- nualnie w zakresie od 0 do 2 mm. Całość poprzedzona jest długą przykładnicą. Opcjonalnie, w strefie tej można rów- nież dodatkowo zamontować zespół natrysku płynu antyadhezyjnego. Dalej znajduje się strefa nakładania kleju M2-NS, gdzie umieszczono po- kryty teflonem zbiornik kleju z funkcją czuwania, rolkę nanoszącą i dwie rolki dociskowe. Regulacja temperatury od- bywa się za pomocą elektronicznego termostatu. Pojemność zbiornika wy- nosi 1,5 kg, a jego dno pochylone jest pod kątem 30°, co jest bardzo istotną cechą w przypadku stosowania klejów granulowanych. W pakiecie wyposażenia opcjo- nalnego znaleźć można dodatkowy zbiornik kleju M-2NS oraz stację do- kującą dla zbiorników. Oprócz tego okleiniarkę przystosować można także do pracy z klejami typu PUR. Zmiana rodzaju stosowanego kleju odbywa się bez konieczności wymiany zbiornika, a system ten funkcjonuje pod nazwą „Duomelt”. Dwa opcjonalne agregaty Precyzyjne obcinanie nadmiaru dłu- gości przyklejonego obrzeża odbywa się w ruchu. Jednopiłkowy agregat V-1 przemieszcza się po precyzyjnych pro- wadnicach pryzmatycznych. Jest on na- pędzany szybkoobrotowym silnikiem o mocy 0,27 kW i został wyposażony w odciąg wiórów. Z kolei frezowanie nadmiaru szerokości obrzeża realizo- wane jest przez jednostkę oznaczoną symbolem JC-1. Zbudowana jest ona z dwóch silników – górnego i dolnego o mocy 0,27 kW każdy, uzbrojonych w głowice z ostrzami wymiennymi. Re- gulacja tego zespołu odbywa się ręcznie za pomocą mechanizmów śrubowych, z wizualizacją nastawy na wskaźniku mechanicznym. Na wolnym miejscu zainstalować można jedną z dwóch jednostek opcjo- nalnych. Pierwsza to płaska cyklina klejowa RR-8, składająca się z dwóch prostych noży, z niezależnie regulo- wanym kopiałem pionowym. Jest ona odpowiedzialna za usuwanie nadmiaru kleju wyciśniętego w procesie klejenia przez rolki dociskowe. W strefie jej pracy zainstalowano także nadmuch sprężonego powietrza oraz odciąg. W opcji agregat ten może być załącza- ny z pozycji pulpitu sterującego, a tak- że może współpracować z systemem natrysku płynu czyszczącego. Z kolei druga propozycja to polerka PC-3, która zbudowana jest z dwóch niezależnych i pochylanych silników pracujących z prędkością obrotową 1500 obr./min. System transportu bazuje na prze- nośniku łańcuchowym z nakładkami płytkowymi, a jego prędkość pracy jest stała i wynosi 7 m/min. Maszyna wyposażona jest w nie- wielki panel sterowania z wyświetla- czem cyfrowym i wyłącznikiem bez- pieczeństwa. Umożliwia on załączanie każdego agregatu z osobna. Program sterujący pozwala na zapisanie w jego pamięci dziesięciu różnych programów obróbczych. l Tomasz Bogacki fot. Cehpol Maszyna wyposażona jest w niewielki panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym i wyłącznikiem bezpieczeństwa. Agregat wstępnego frezowania krawędzi PF-2. Cyklina płaska RR-8 bardzo dobrze sprawdza się przy oklejaniu płyt posiadających bardzo urozmaiconą strukturę. OPTIM-P to kolejne podejście do małej i konkurencyjnej cenowo maszyny wyposażonej w agregat frezowania wstępnego. fot. Cehpol fot. Cehpol fot. Cehpol fot. Cehpol Pokrętła zaworów służących do regulacji ciśnienia osprzętu pneumatycznego umieszczono w obudowie maszyny tuż przy stanowisku operatora.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz