Gazeta Przemysłu Drzewnego 7/2021

24 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Maszyny i elektronarzędzia dla małych i średnich zakładów stolarskich Nie sposób wyobrazić sobie współczesnego zakładu stolarskiego, szczególnie takiego, który specjalizuje się w wypo- sażaniu wnętrz, bez precyzyjnej pilarki formatowej. Jest to podstawowa maszyna decydująca o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Rozkrój płyt z zachowaniem idealnej prostopadłości boków formatek czy uzyskanie odpowiedniej jakości krawędzi rzutuje bowiem na dalsze etapy produkcji, a w efekcie końcowym – na jakość wyrobów.  s. 22-31 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 48-50 Nr 7 (294) lipiec 2021 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A Nie z każdej makulatury ekologiczna wełna celulozowa IZOLACJE DACHÓW | TERMEX jest producentemwysokiej jakości granulatu  s. 36-37 R E K L A M A Będziemy zawsze potrzebować targów! BIZNES WPANDEMII | Rozmowa z Tomaszem Kobierskim, prezesem zarządu Grupy MTP  s. 10-11 R E K L A M A Można wskazać przynajmniej dwie przyczyny ograniczające obecnie Zakładowi Produkcji Drzewnej KACZKAN z Klonowego Dworu koło Małdyt (woj. warmińsko-mazurskie) dalszy wzrost produkcji podłóg dwuwarstwowych, które od dwóch dziesięcioleci są jego specjal- nością. Otóż w tartaku w Kiełkutach braku- je nowoczesnej linii do korowania i przede wszystkim manipulowania dłużyc, natomiast w fabryce w Klonowym Dworze wąskim gar- dłem jest suszenie półfabrykatów dębowych. – Półfabrykaty z wilgotnego surowca mu- szą być wysuszone do wilgotności 8 proc., co powoduje, że proces suszenia trwa około 45 dni i generuje znaczne koszty energii elektrycznej i cieplnej – mówi Józef Kaczkan, prezes firmy Kaczkan. – Niedobór komór suszarniczych ogranicza wzrost produkcji podłóg. Ale gdy- byśmy zdecydowali się na postawienie kolej- nych komór suszarniczych i przez to zwiększe- nie ilości dostępnych półfabrykatów, to obecnie nie mamy możliwości zwiększenia produkcji lameli, niezbędnych do montażu podłóg war- stwowych. Niezbędny byłby zakup kolejnych minitraków i linii strugająco-czopujących. Warto inwestować w… nową technologię Trochę czasu poświęcono w firmie, zatrud- niającej obecnie około 420 pracowników, wy- twarzających rocznie 1,4 mln m 2 podłóg, na wypracowanie koncepcji rozwoju nie przez – raczej nierealny – wzrost zatrudnienia i powie- lanie istniejących urządzeń produkcyjnych, ale przez zainwestowanie w… nową technologię. – W nową dla nas – stwierdza Marcin So- bolewski, dyrektor firmy Kaczkan – albowiem część dużych firm, produkujących podłogi warstwowe, zdecydowała się w minionych la- tach na zmianę technologii pozyskania lame- li wierzchnich, w większym lub w mniejszym stopniu. Polega ona na pozyskiwaniu lameli o małych wymiarach z suchych półfabryka- tów, natomiast dużych wymiarów – z… mokrej tarcicy. Zdecydowaliśmy się też na inwestycję pozwalającą na zmianę technologii pozyska- nia lameli na warstwę wierzchnią, z jednocze- snym znaczącym zautomatyzowaniem, a na- wet zrobotyzowaniem procesu samego cięcia, jak i dalszej obróbki deksów, czyli wierzchniej warstwy podłóg z drewna dębowego. Nowa technologia zakłada przecieranie tarcicy mokrej, najlepiej o wilgotności na- wet 70 proc., na cienkie deksy minitrakami taśmowymi firmy Wintersteiger, które będą układane na aluminiowych siatkach, przez co proces ich suszenia skróci się do pięciu dni, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i ciepła, i znaczącym wzroście ich po- zyskania w zadowalającej klasie. Nie będzie potrzeby budowania nowych suszarni komo- rowych, natomiast będzie możliwość zwięk- szenia produkcji podłóg.  s. 12 Wydział cięcia fryzównamokro, zewsparciemPolskiej Strefy Inwestycji Wdrażana technologia zakłada przecieranie dębowej tarcicy, najlepiej o wilgotności nawet 70 proc., na cienkie deksyminitrakami taśmowymi i szybsze ich suszenie, z ograniczeniemstrat surowca. Wizualizacja nowej hali z budynkiem socjalnym. fot. Kaczkan

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz