Gazeta Przemysłu Drzewnego 7/2021

3 lipiec 2021 R E K L A M A Zgodnie z dostępnymi informacjami system podatkowy w Polsce będzie wspierał każdego przedsiębiorcę, który chce inwestować w innowacje. Od 2022 r. w Polsce ma działać kompleksowy system ulg podatkowych – działających równocześnie, na każdym etapie proce- su produkcyjnego. – Dużo w zakresie wzrostu inno- wacji w Polsce jako rząd już zrobiliśmy – stwierdził Tadeusz Kościński, mi- nister finansów. – Natomiast chcemy te działania jeszcze wzmocnić i wy- korzystać szansę, jaka przed Polską stoi. Potrzebujemy proinwestycyjnej atmosfery i konkurencyjnej polityki fiskalnej oraz produkcji przemysłowej w zasięgu ręki i niezawodnego łańcu- cha dostaw, a także silnego zaplecza. Proponowane ulgi zwiększą atrakcyj- ność Polski jako miejsca do inwestowa- nia i przenoszenia produkcji. Jakie ulgi są proponowane? W Polskim Ładzie zapisano kilka no- wych ulg. Ma być ulga B+R, wspierająca prace koncepcyjne nad nowym pro- duktem, ulga na prototyp, wspomaga- jąca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji, ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, uła- twiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kom- petencjach oraz ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej. Ma być też stworzona możliwość symultanicz- nego korzystania z ulgi B+R oraz ulgi IP Box, zmniejszającej obciążenia na eta- pie jego sprzedaży. – Chcemy, żeby już od stycznia przy- szłego roku zaczął działać w Polsce cały system ulg podatkowych wspierających inwestycje i rozwój przedsiębiorstw na wszystkich etapach procesu produk- cyjnego – przekonuje Jan Sarnowski, wiceminister finansów. – Pakiet ulg to krok milowy na drodze do transfor- macji polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. Chcemy, aby każde sta- dium ulokowanego w Polsce procesu produkcyjnego wiązało się z podatko- wymi ułatwieniami. Pierwsze z nich to Polski Ład z pakietem ulg na innowacje AKTUALNE PYTANIE | Nowy system wsparcia może zmienić branżę drzewną? Ulga na robotyzację przemysłową jest skierowana do firm, także drzewnych i meblarskich, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. prace nad pomysłem na nowy produkt, gdzie już teraz działa ulga badawczo- -rozwojowa. Ten element wzmacniamy teraz ulgą na zatrudnienie innowacyj- nych pracowników. Ulga ta powiązana będzie z kosztem zatrudnienia, więc działać będzie niezależnie od tego, czy przedsiębiorca uzyskuje aktualnie dochód do opodatkowania. Drugi ele- ment to przełożenie pomysłu na język praktyki, któremu dedykowana jest ulga na prototyp. W momencie uruchomienia pro- dukcji przedsiębiorcówwspierać będzie ulga na robotyzację. Wreszcie niższą stawką opodatkowany będzie dochód ze sprzedaży wymyślonych i wyprodu- kowanych w Polsce towarów. To osią- gniemy dzięki uldze IP Box. Wszystkie te rozwiązania będą działać równolegle do siebie i wzajemnie wzmacniać swo- je działanie. Zdecydowana większość przepisów jest już gotowa i jest kon- sultowana z przedsiębiorcami. Pierwsi przedsiębiorcy mają skorzystać z no- wych udogodnień już w styczniu 2022 r. Ulga na prototyp Ulga na działalność badawczo-roz- wojową (B+R) oraz IP Box działają i są znane polskim przedsiębiorcom. Od stycznia będą oni mogli korzystać z nich równocześnie, w ramach tego samego procesu produkcyjnego. To zmiana w stosunku do tego, co jest te- raz. Firmy zachęcimy do wytwarzania własności intelektualnej, ale też do jej rejestrowania w Polsce. Do tej pory podatnik komercjalizu- jący wyniki prac badawczo-rozwojo- wych i osiągający z nich dochody kwali- fikowane w rozumieniu przepisów o IP Box, nie miał możliwości korzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R. Teraz zyska taką możliwość. Zaprojektowane przepisy dają prawo – przy określeniu dochodu z tytułu kwalifikowanych IP – zastoso- wać odliczenie kosztów kwalifikowa- nych z tytułu działalności badawczo- -rozwojowej. To rozwiązanie pozwoli taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji. – Będzie z niej mogła skorzystać każda firma, która opracuje nowy pro- dukt, dotychczas niefunkcjonujący na rynku – mówi wiceminister. – Ulgę bę- dzie można zastosować też na produkt innowacyjny w skali firmy, niewystępu- jący dotąd na rynku, który będzie roz- wijał ofertę firmy i pozwoli jej zdoby- wać nowe rynki. Z tytułu ulgi na prototyp firmy zy- skają możliwość odliczenia od podsta- wy opodatkowania dodatkowych 30 proc. wydatków poniesionych na jego wytworzenie, nie więcej jednak niż 10 proc. dochodu. Aby ułatwić firmom stosowanie ulgi, przepisy będą zawie- rały precyzyjną listę wydatków, które będą mogły być uznane za przydatne do opracowania produkcji próbnej pro- totypu i wprowadzenia go na rynek. Ulga na robotyzację Ulga na robotyzację przemysłową jest skierowana do firm, także drzewnych i meblarskich, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Podatkowe wsparcie będzie ważnym argumentem za prze- niesieniem do Polski produkcji. Będzie również narzędziem, które pomoże polskim firmom w zwiększaniu ich pro- duktywności i konkurencyjności. Ulga na robotyzację ułatwi wzrost efektywności produkcji i jej unowo- cześnienie. Transformacja cyfrowa przemysłu wymaga zmiany podejścia przedsiębiorców w obszarze innowa- cji. Wsparcie podatkowe zakupu ro- bota przemysłowego będzie impulsem stwarzającym możliwość inwestycji przedsiębiorców w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe. Podobne konstrukcje ulgi funkcjonują na całym świecie. – Polska propozycja czerpie z do- świadczeń włoskich – tłumaczył Jan Sarnowski w wypowiedzi dla portalu podatki.gov.pl. – Polega na możliwości odliczenia od dochodu dodatkowych 50 proc. kosztów zakupu robota, a tak- że wydatków związanych z jego insta- lacją, zakupem potrzebnego do jego działania oprogramowania oraz odpo- wiednim przeszkoleniem pracowników. Każda złotówka wydana na robotyzację produkcji będzie mogła zostać zaliczo- na w 150 proc. do kosztów uzyskania przychodu. Z ulgi może skorzystać fir- ma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego, tj. maszynę naśladu- jącą ruch ręki człowieka, wykonującą ruch w kilku osiach, programowaną. l Jerzy Piątkowski

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz