Gazeta Przemysłu Drzewnego 7/2021

4 Z kraju lipiec 2021 Będziemy zawsze potrzebować targów!  s. 10-11 | Z pojedynczych inicjatyw zebrała się całkiem spora miarka dokonań  s. 14-15 R E K L A M A Od próby odpowiedzi na pytanie: jak będzie wyglądał dom drewniany budowany w Pol- sce za 30 lat, rozpoczęto tegoroczne V Fo- rum HOLZBAU Polska, zorganizowane pod koniec czerwca w Jachrance k. Warszawy. – Dom drewniany w 2050 roku będzie musiał być budynkiem zoptymalizowanym energetycznie we wszystkich fazach cyklu życia – stwierdził Michał Pierzchalski z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. – Będzie to budynek nowoczesny, wyposa- żony w inteligentne systemy zarządzania budynkiem i wykorzystania energii wypro- dukowanej w budynku lub w jego otoczeniu. Technologie budownictwa drewnianego, w połączeniu z materiałami termoizolacyj- nymi o niskiej wbudowanej emisji, idealnie nadają się do stworzenia niskoenergochłon- nych budynkóww całym cyklu ich życia. Trendy i realizacje Takie są nie tylko trendy i oczekiwania, ale i pierwsze realizacje wykonane w Polsce, których prezentacja zdominowała tego- rocznąedycjęForumHolzbauPolska,zorga- nizowaną przez Forestor Communication, przy wsparciu takich firm, jak Binderholz, Egger, Hasslacher, Isocell, Proclima, Jamez Hardie, Rothoblas, Steico, Henkel, KLH, Novatop, Eurotec, Jagram-Pro, Pfleiderer, Essve, SCM i Piveteaubois. O ile pierwsze edycje konferencji dla profesjonalistów z branży budownictwa drzewnego mia- ły na celu zaprezentowanie najnowszych międzynarodowych osiągnięć w dziedzinie architektury drewna, inżynierii i techno- logii profesjonalistom budowlanym, w tym architektom inżynierom i wykonawcom, to dwie minione edycje, których patronem medialnymbyła „Gazeta Przemysłu Drzew- nego”, są głównie promocją krajowych pro- jektów i dokonań związanych z budownic- twemdrewnianym. W tej edycji praktycznie zabrakło prezentacji badań w tym zakresie, pro- wadzonych przez naukowców, natomiast większość wystąpień poświęcona została pomysłom zrealizowanym przez krajowe pracownie architektoniczne i takie firmy, jak Proeco oraz Wood Core House, sięga- jące po innowacyjne rozwiązania. W su- mie przedstawiono 12 prezentacji o bar- dzo różnorodnej tematyce, z naciskiemna nowe tworzywa budowlano-konstrukcyj- ne na bazie drewna, a w szczególności na CLT, po które coraz częściej sięgają u nas architekci i inwestorzy. Wsparcie dla litego drewna O tych nowych materiałach budowlano- -konstrukcyjnych mówił dr hab. Paweł Kozakiewicz z Instytutu Nauk Drzew- nych i Meblarstwa SGGW w Warszawie, przedstawiając sprawdzone materiały wykonane z tarcicy, ale też z drewna rozdrobnionego, takie jak LVL, Parallam PSL, Instrallam LSL. Coraz częściej w tar- takach produkowane są różne wyroby konstrukcyjne klejone, często wysoko zaawansowane technicznie. Przykła- dem mogą być belki wyrabiane z drewna okrągłego średniowymiarowego, podzie- lonego na ćwiartki i sklejonego krzyżo- wo przeciwrdzeniowo w taki sposób, aby utworzyć charakterystyczny, podłużny otwór, wykorzystywany do przeprowa- dzenia określonych instalacji. Częstomateriały klejone wykonywane są w odmianach krzywoliniowych i spe- cjalnych. Standardowy kształt prostokątny przekroju poprzecznego drewna klejonego warstwowo jest modyfikowany przez głę- bokie fazowanie krawędzi, wykonywanie wielu nacięć i profili, choćby wpustów i czopów, przydatnych przy łączeniu. – Poszukuje się również rozwiązań zapewniających lepszą izolację termicz- ną i akustyczną, a przede wszystkim zmniejszających masę – mówił Paweł Kozakiewicz. – Lekką alternatywą dla drewna konstrukcyjnego są przestrzen- nie klejone tworzywa konstrukcyjne, jak DendroLight, Kulmer czy Aerowood. Sze- roka oferta takich materiałów pozwala na ich optymalny dobór w realizacjach, w zależności od zastosowania i funkcji, jakie mają pełnić w obiekcie. Nowa „chata” i hotel z CLT – Użycie CLT okazuje się niekiedy idealne, jeśli inwestor zażyczy sobie współczesnej interpretacji… drewnianej chaty – mówił Maciej Sidorowicz z NOTO Studio, przed- stawiając rozbudowę starego budynku w technologii szkieletowej na przykładzie realizacji w Garbatce-Letnisku. – Pomy- słem na rozbudowę niewielkiej drewnianej chaty było dostawienie do niej kopii, ale we współczesnej interpretacji. Taki pomysł zrodził się w głowie inwestora, który chciał dostosować obiekt do celów wypoczyn- kowych. Nowa bryła została wykonana w technologii drewnianej z CLT, z central- nym trzonem oraz wyłącznie z narożnymi oknami na ogród, które są domeną współ- Prefabrykacja na zlecenie to szansa KONFERENCJA | Udane 5. Forum Holzbau Polska Technologie budownictwa drewnianego, w połączeniu zmateriałami termoizolacyjnymi o niskiej wbudowanej emisji, idealnie nadają się do stworzenia niskoenergochłonnych budynków w całymcyklu ich życia. tekst i fot. Janusz Bekas Ponad 200 osób uczestniczyło w V Forum Holzbau Polska.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz