Gazeta Przemysłu Drzewnego 9/2020

3 wrzesień 2020 R E K L A M A Prefabrykacja nie tylko zwiększa wydajność procesu inwestycyjnego, usprawniając prace budowlane, ale po- zwala wdrożyć nowoczesne rozwiąza- nia i spełnić niezbędne wymogi, czy to w zakresie energooszczędności i kom- fortu użytkowników, czy trwałości, bezpieczeństwa, a nawet specyficz- nych wymogów stawianych wyspecja- lizowanym obiektom. U podłoża decyzji firmy Steico sprzed trzech lat o podjęciu się usługi komplementacji elementów do produk- cji domów drewnianych, czyli przejęciu od partnerskich firm wykonawczych części procesu realizacji inwestycji po- legającej na prefabrykacji elementów gotowych, leżał prognozowany wów- czas wzrost zamówień publicznych. Tymczasem, w ciągu trzech lat, które były potrzebne na realizację procesu inwestycyjnego, sytuacja na rynku cał- kowicie się zmieniła. Skala zamówień publicznych wynosi obecnie zaledwie ok. 20 budynków rocznie, czyli 10 proc. tego, czego oczekiwano. Mimo to w Czarnkowie urucho- miona została właśnie trzecia linia do prefabrykacji, i jak zapewnia Marcin Zboroń, dyrektor ds. rozwoju i kontak- tów biznesowych w STEICO, podobnie jak dwie poprzednie, już pracuje przy pełnym obłożeniu. – To efekt niesamowitego rozwoju rynku komercyjnego – twierdzi Mar- cin Zboroń. – Aż 80 proc. zamówień, realizowanych w nowoczesnym zakła- dzie w Czarnkowie na dwóch liniach automatycznych i jednej manualnej, dotyczy domów indywidualnych. Go- towe do montażu elementy są przy- gotowywane zarówno na zlecenie partnerów wykonawczych, współpra- cujących z firmą Steico, jak i dewe- loperów, którzy realizują inwestycje polegające na budowie domów bliź- niaczych i szeregowych. Dzięki temu branża budownictwa drewnianego w Polsce odnotowuje 30-proc. wzrost zamówień na budynki drewniane. Za sukces uznano w Czarnkowie pozyskanie zamówienia na 15 drew- nianych przychodni. Z wykonanych w Czarnkowie elementów prefabryko- wanych, jeszcze w tym roku, w dużych miastach w Polsce, w ekspresowym tempie zostanie zmontowanych kilka obiektów przychodni medycznych. – Ma to związek z sytuacją epide- miologiczną – zdradza Marcin Zboroń. – Inwestor zdecydował, że jest to ostat- ni moment, żeby taką sieć przychodni uruchomić. Dzięki temu, że budynki będą realizowane w systemie prefa- brykacji, jest szansa, że jesienią, kiedy spodziewana jest druga fala epidemii, będą już funkcjonowały 2-3 obiekty. Realizacja tego ambitnego projektu będzie możliwa dzięki uruchomieniu w zakładzie w Czarnkowie trzeciej linii do prefabrykacji. Ale także dla- tego, że w technologii prefabrykacji nie ma obecnie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożaro- we, natomiast jeśli chodzi o wysokość budynku, to na rynku polskim może- my realizować każdą inwestycję do wysokości pięciu kondygnacji. Nie ma limitu w kwestii kubatury i powierzch- ni realizowanej inwestycji, dlatego po- dejmujemy się wszystkich zleceń. W Polsce powstało już wiele obiek- tów użyteczności publicznej w tech- nologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego. Są już szkoły i żłobki, ale po raz pierwszy zrealizowane zostaną przychodnie. Inwestor, doświadczony przedsiębiorca z branży budowlanej, od początku był przekonany do atu- tów prefabrykowanego budownictwa drewnianego. Kluczowym argumen- tem okazała się jedna z najważniej- szych zalet technologii – krótki czas realizacji ambitnego projektu. –Systemdlaprzegródzewnętrznych i przegróddachowych, opracowany przy zaangażowaniu naszych technologów wspólnie z inwestorem, wymagał takich rozwiązań, aby przy zapewnieniu peł- nej szczelności budynku, zachowały one równocześnie parametry otwartości dyfuzyjnej – tłumaczy Marcin Zboroń. – Czyli żeby budynki mogły oddychać, żeby mogły funkcjonować przez cały rok przy niskich i wysokich temperatu- rach, zapewniając odpowiedni klimat wewnątrz, a jednocześnie aby niesprzy- jające środowisko wewnątrz budynku, wynikające z jego specyfiki, nie wpły- wało na jego trwałość i jakość. Moce produkcyjne nowoczesnego zakładu prefabrykacji w Czarnkowie pozwalają wyprodukować gotowe ele- menty do zrealizowania ok. 350 bu- dynków wolnostojących o powierzchni użytkowej ok. 130 m 2 każdy. Dodatko- wo, na linii ruchomej, tzw. motylkowej, obsługiwanej manualnie, można wy- konać ok. 500 kompletnych dachów o powierzchni ok. 300 m 2 . Od grudnia będą również realizowane inwestycje z kompletną stolarką budowlaną, czyli z zamontowanymi drzwiami i oknami. Prócz rozwijanego potencjału tech- niczno-technologicznego, Steico zbu- dowało wokół zakładu prefabrykacji sieć partnerską, tworzoną przez pro- fesjonalnych wykonawców budynków w technologii szkieletu drewnianego. Swoim partnerom firma zapewnia rów- nież dodatkowe wsparcie techniczne i merytoryczne przy realizacji każdego wspólnego projektu. Zatrudniono 15 osób do działu wsparcia technicznego. Są to przede wszystkim konstruktorzy oraz doradcy techniczni, których za- daniem jest wspomaganie architektów i partnerów wykonawczych w opra- cowaniu projektu wykonawczego. Cały projekt warsztatowy producent z Czarnkowa bierze na siebie i wyko- nujemy go do każdego projektu osobno, niezależnie od tego, czy jest to projekt powtarzalny, czy gotowy, czy indywi- dualny. Natomiast zamknięty łańcuch cyfrowy pozwala na bezpośrednie przełożenie projektów na elementy prefabrykowane, z których zrealizowa- ny zostanie budynek. Pozwala to wyeli- minować źródła błędów, wpływające na dodatkowe koszty i spowolnienie procesu inwestycyjnego. l Wzrost zamówień tylko na indywidualne budynki drewniane AKTUALNE PYTANIE | Dlaczego nie potwierdza się prognozowany wzrost zamówień publicznych na prefabrykowane drewniane obiekty? Skala zamówień publicznych wynosi obecnie zaledwie ok. 20 budynków rocznie, czyli 10 proc. tego, czego oczekiwano. Jerzy Piątkowski

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz