Gazeta Przemysłu Drzewnego 9/2020

60 Technika i technologia wrzesień 2020 R E K L A M A Choć firma First Byte, która jest właści- cielem innowacyjnego narzędzia klasy Robotic Process Automation o nazwie Wizlink, zatytułowała ogólnodostęp- ny webinar „Jak roboty wkraczają do małych firm?”, to prowadzący Michał Wawiórko nie opowiadał o maszynach wykonujących za człowieka proste czynności przenoszenia, przekładania czy łączenia, ale o… zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych, czyli o technologii automatyzacji po- wtarzalnych operacji, z wykorzysta- niem programów komputerowych, za pomocą komputerów pracujących jako roboty symulujące pracę człowieka. Imitacja czynności pracownika Zrobotyzowana automatyzacja proce- sów, takich jak obsługa faktur kory- gujących czy przygotowanie deklaracji VAT-7, lub odczytanie danych zawar- tych na zeskanowanych fakturach z wykorzystaniem programu do od- czytywania faktur w chmurze (OCR) i księgowania, znajduje coraz większe zastosowanie w gospodarce, wykonu- jąc zadania powierzane wcześniej kil- ku pracownikom. – Roboty RPA są programowane do samodzielnego wykonywania działań, o różnym stopniu skomplikowania, któ- re cechuje powtarzalność i ograniczo- na liczba wyjątków w regule algorytmu – mówił Michał Wawiórko. – RPA znaj- duje zastosowanie tam, gdzie integra- cja wielu systemów informatycznych jest droga i czasochłonna. Działanie robotów software’owych polega na imi- tacji ludzkich czynności. Posługują się one systemami informatycznymi w do- kładnie ten sam sposób, czyli logują się do wskazanych programów, pobierają potrzebne dane oraz umieszczają je we wskazanych bazach danych. Roboty nie potrzebują jednak tradycyjnych stacji roboczych z fizycznym interfejsem, bo wszystkie ich działania mają miejsce w środowisku wirtualnym. Znaczącym krokiem ku rozwojo- wi RPA było zautomatyzowanie te- stów programistycznych, których przeprowadzanie było czasochłon- ne i wymagało dużych nakładów pracy. Pomysłem na rozwiązanie tej sytuacji było utworzenie prostych al- gorytmów, które były zdolne do samo- dzielnego przetestowania określonych aplikacji oraz wyłapania występują- cych w nich błędów. Do zrobotyzowanej automatyza- cji procesów zachęcały spostrzeżenia dotyczące pracy biurowej o monoton- nym charakterze. Zaangażowani w nią pracownicy szybko tracą motywację oraz skupienie, co często doprowadza do rosnącej liczby popełnianych przez nich błędów. Zautomatyzowanie pro- cesów związanych z prowadzeniem dokumentacji oraz księgowości umoż- liwiło eliminację pomyłek oraz zwięk- szenie wydajności, przez co możliwe jest ograniczenie zatrudnienia do wy- konywania tych niezbędnych czyn- ności. W rezultacie, koszty inwestycji zwracają się, w zależności od procesu i jego skomplikowania, bardzo szybko. Nawet w ciągu jednego roku. Proste, intuicyjne i efektywne Okazuje się, że nawet 70 proc. zadań korporacyjnych można zautomatyzo- wać za pomocą sztucznej inteligencji. Dlatego technologie klasy RPA zyskują coraz większą popularność. Są stoso- wane przez firmy, które chcą obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i uzyskać przewagę konkurencyjną, bo uprasz- czają i ułatwiają funkcjonowanie firm. Prezentowane podczas webinarium narzędzie Wizlink wspomaga nawet małe firmy w automatyzacji rutyno- wych zadań, m.in. takich, jak wprowa- dzanie lub kopiowanie danych, pisanie maili czy praca z dokumentami. Nie wymaga jakichkolwiek zmian zwią- zanych z integracją aplikacji. Użyt- kownik, który tworzy scenariusze, nie musi znać kodu ani struktur danych. Wizlink komunikuje się z ekranową warstwą prezentacyjną aplikacji, ale może też korzystać z baz danych czy arkuszy Excel. Czyta i wpisuje dane z/do aplikacji, komunikując się poprzez obiekty ekra- nowe. W sumie jest to narzędzie nie- zwykle proste, intuicyjne i efektywne, a sama technologia RPA to przyszłość. Narzędzie zostało tak zaprojekto- wane, aby dostarczyć maksimum efek- tywności przy wykorzystaniu obecnie posiadanych systemów, bez potrzeby wprowadzania w nich zmian. – Jest to narzędzie biznesowe o  wszechstronnych możliwościach i bardzo elastyczne, gdyż scenariusze działania mogą być dopasowane do in- dywidualnych potrzeb – mówił specja- lista First Byte. – Graficzny edytor sce- nariuszy z wykorzystaniem podejścia wskaż-i-kliknij, wysoka skuteczność w centrach obsługi klienta, sprzedażo- wych czy serwisowych, czyli wszędzie tam, gdzie pracownik korzysta rów- nocześnie z wielu systemów informa- tycznych, szybka implementacja i krót- ki czas szkolenia, to istotne zalety. Wizlink obsługuje aplikacje w prze- glądarkach i tradycyjne, już posia- dane aplikacje nie wymagają mody- fikowania. Zmiany i automatyzacja w procesach są wdrażane bez udzia- łu dostawców IT. Dlatego przybywa podmiotów szukających pomysłów na proste usprawnienia do zrobienia we własnym zakresie oraz szukających intuicyjnego narzędzia, które im to umożliwi i szybko przyniesie wartość. Zastępuje ręce pracowników Wizlink to narzędzie do robotyzacji procesów, stworzone przez użytkow- ników biznesowych dla użytkowników biznesowych. – Wizlink wyprzedził swoje czasy, bo przed 10 laty nikt nie używał sformu- łowania „robot”, gdyż taki rynek jeszcze nie istniał – mówił Michał Wawiórko. – W ciągu minionych pięciu lat rynek ro- śnie dwucyfrowo i nie widać końca tego procesu. Postrzegamy się zatem jako wiodący market w segmencie małych i średnich firm, bo czynimy wiele, żeby wykazać, że roboty software’owe mogą w nich znaleźć zastosowanie. Robot to program komputerowy, który jest w stanie zastąpić człowieka, a konkretnie jego ręce w powtarzal- nych czynnościach wykonywanych na ekranie komputera. Chodzi o to, żeby dane z jednej aplikacji przekazać do Roboty software’owe w księgowości, kadrach, logistyce i w innych branżach WEBINAR | Powtarzalne czynności biznesowe wykona program komputerowy Wizlink to polskie narzędzie pomagające firmom automatyzować rutynowe czynności. Jest bardzo łatwy do nauczenia i dajemożliwość szybkiego czerpania zysków z robotyzacji. tekst i fot. Jerzy Piątkowski Robot software’owy może być asystentem pracownika.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz