Gazeta Przemysłu Drzewnego 10/2020

23 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: USZLACHETNIANIE POWIERZCHNI DREWNA, OBRÓBKA TERMICZNA O ile segment dużych przedsiębiorstw wytwórczych rozwija lakierowanie produktów na linii lakierniczej, w powtarzalnych procesach technologicznych, to mniejsi producenci mebli czy drzwi coraz powszechniej decydują się na zlecanie usług lakierniczych.  s. 22 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 53-54 Nr 10 (285) październik 2020 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A Automatyczne struganie i frezowanie w jednym cyklu NOWOŚĆ | Najmniejsza strugarka Weiniga pokazana na Dremie  s. 36 R E K L A M A Efekty sprzedażowe przerosły oczekiwania wielu wystawców DREMA 2020 | Odważna, ale trafiona decyzja Grupy MTP  s. 4 R E K L A M A Zbudowanie traka, który może przecinać drew- no w temperaturze minus 40°C, ale też w tem- peraturze plus 50°C, wydaje się praktycznie niemożliwe, a przynajmniej bardzo trudne dla krajowych, ale i światowych producentów ma- szyn do przetarcia surowca drzewnego. Tym- czasem traki, spełniające te warunki i wiele innych ekstremalnych parametrów, wytwarza W-IREX Przedsiębiorstwo Prywatne z miejsco- wości Kiełczygłów (woj. łódzkie), doskonale zna- ne nie tylko naszym tartacznikom. Nasuwa się pytanie, kim jest krajowy na- bywca, zamawiający 28 takich specjalistycznych maszyn? Czyżby brał pod uwagę zmiany klima- tyczne i spodziewał się w Polsce temperatur od minus 40 do plus 70°C? – Traków o tak wyjątkowych parametrach potrzebuje… Wojsko Polskie – odpowiada To- masz Ciura, dyrektor firmy W-IREX. – Od po- łowy lat sześćdziesiątych jednostki wojskowe wykorzystują do szkoleń i ćwiczeń trak wojsko- wy GTK 60 z bydgoskiego FOD-u, żeby móc być gotowym do stawiania drewnianych mostów, w przypadku potrzeby odtworzenia obiektów mostowych, zniszczonych wskutek jakiegoś ze- wnętrznego ataku na tego typu przeprawy, ale też anomalii pogodowych, typu powódź czy wez- branie cieku wodnego. Tego typu sprzęt zapew- nia specjalistycznym jednostkom wojskowym pełnąmożliwość odtworzeniamostu czy budowy przepraw z drewna, pozyskanego bezpośrednio z lasu i przetartego na miejscu. Wojsko dysponuje też rozkładanymi mosta- mi pontonowymi, ale zerwane mosty i wiadukty zwykło się zastępować konstrukcjami z drewna, bo gdy most stalowy czy betonowy uszkodzi rwąca rzeka, to nie sposób szybko wylać beto- nu do naprawy mostu, zaś budulcem, który jest dostępny na miejscu, jest powszechnie dostępne drewno. Wystarczą piły motorowe do pozyska- nia surowca, podwiezienie go pod trak, który sam załaduje kłody i wytnie potrzebne belki oraz deski. I do takich, specjalnych celów, a nie do codziennej pracy, służąmobilne traki wojsko- we, o specjalnej konstrukcji. Projekt „Kosodrzewina” Po ponad 50-letniej eksploatacji wspomnianych traków GTK 60, Inspektorat Uzbrojenia Wojska Polskiego ogłosił pod koniec 2017 r. postępowa- nieprzetargowenadostawę„Zestawównarzędzi do mechanizacji prac przy budowie wiaduktów i mostów KOSODRZEWINA”. Określono, że ze- stawma się składać z przewoźnego traka taśmo- wego oraz kontenera z wyposażeniem. W opisie przedmiotu zamówienia zapisano, że zespół tra- ka taśmowego powinien umożliwić automatycz- ne przetarcie kłód o długości od 2 do 7 m i śred- nicy od 200 do 800 mm, w każdych warunkach terenowych i atmosferycznych oraz o każdej porze doby. A jednocześnie posiadać konstruk- cję umożliwiającą jego holowanie przez pojazdy ciężarowo-terenowe, stanowiące wyposażenie Sił Zbrojnych RP, a także być zasilany własnym źródłem o mocy minimum 20 kW. Pod koniec 2018 r. wybrano do realiza- cji zamówienia firmę W-IREX, w kooperacji z firmą z Dębicy, która produkuje kontenery z różnorodnym wyposażeniem do odbudowy mostów i wiaduktów. – Do realizacji projektu „Kosodrzewina” powołaliśmy w firmie oddzielną ekipę projek- tową i produkcyjną – mówi Tomasz Ciura. – Przy projektowaniu wojskowego traka, w po- czątkowej fazie uczestniczyły cztery osoby, które po wykonaniu modelu w 3D, a następnie prototypu, kontynuują pracę przez cały czas, bo samo zaprojektowanie maszyny i wykona- nie dokumentacji nie oznacza końca zadań. Wystarczy powiedzieć, że w przygotowanie in- strukcji użytkowania, instrukcji napraw i opi- sów, które liczą tysiące stron, zaangażowane są non stop dwie osoby.  s. 34 Wyjątkowe traki dla… jednostek wojskowych Trak CZ-1/ZT firmyW-IREX może przecinać drewno w temperaturzeminus 30-40°C, ale też w temperaturze plus 50-70°C. 28 kompletów wojskowego traka CZ-1/ZT firma W-IREX ma dostarczyć w ciągu trzech lat. fot. W-IREX

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz