Gazeta Przemysłu Drzewnego 11/2022

25 lat na rynku R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Drewniana stolarka budowlana Biorąc pod uwagę już widoczne spadki na rynkach krajowych oraz wyraźne zahamowanie na rynku deweloperskim, w kolejnych latach bez wątpienia można spodziewać się rosnącego znaczenia eksportu dla branży stolarki budowlanej.  s. 25 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 61-62 Nr 11 (310) listopad 2022 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju Już jest głowica z szeroką taśmą ROZWIĄZANIA | NATO akceptuje wojskowy model pilarki Wirex  s. 42 Oczywistymwyborem staje się przejście z węgla na biomasę OZE | Rozmowa z Krzysztofem Juchniewiczem, prezesem firmy Intermet Kotły Grzewcze z Elbląga  s. 56-57 Już przed dziesięciu laty proces skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujący gaz drzewny wytwarzany z poprodukcyjnych materiałów drzewnych, wydawał się Jerzemu Białasowi, właścicielowi Tartaku w Studzionce k. Pszczyny (woj. ślą- skie), intratnym biznesem. Ale dopiero teraz jest z tej inwestycji w pełni zadowolony. I wie- le wskazuje na to, że przestanie być jedynym w Polsce użytkownikiem rozwiązania nie- mieckiej firmy Spanner RE 2 GmbH z Neufahrn, która za Odrą zainstalowała już kilkaset takich instalacji w lokalnych ciepłowniach, zakładach drzewnych, leśnictwach i zakładach rolnych. Natomiast w Polsce nie było dotąd zaintere- sowania innych przedsiębiorców tą instalacją cieplno-prądotwórczą. Od kilku miesięcy Jerzy Białas, podob- nie jak autor publikacji na ten temat w „GPD” z 2014 r., otrzymuje wiele telefonicznych za- pytań właścicieli krajowych zakładów drzew- nych, którzy w obliczu niekiedy pięciokrotnie wyższych stawek za energię elektryczną, na- rzucanych przez dostawców, szukają alterna- tywnych sposobów produkcji ciepła i prądu, z przetworzenia posiadanych, poprodukcyj- nych materiałów drzewnych. Wojna zmienia postrzeganie Produkcja gazu drzewnego, zwanego holzga- sem, została bardzo spopularyzowana szcze- gólnie w czasie II wojny światowej, gdy miał miejsce duży rozwój technologii zasilania sil- ników spalinowych gazem generatorowym, produkowanym z drewna głównie liściastego, które było bardziej dostępne niż paliwa płyn- ne. Postęp techniki znacząco zmienił proces produkcji gazu generatorowego, wytwarzanego w procesie zgazowania materiału drzewnego w gazogeneratorze, ale ta technologia przegry- wała w konkurencji produkcji energii elektrycz- nej czy cieplnej z wykorzystaniem węgla, ropy czy gazu. Aż doszło do napaści Rosji na Ukrainę i znowu wojna skierowała oczy przedsiębiorców na gaz drzewny. Jego produkcja też kosztuje, ale uniezależnia posiadaczy zrębków drzewnych od dostawcówwindujących ceny energii. – Wartość opałowa gazu drzewnego, pro- dukowanego przy zastosowaniu powietrza jako czynnika zgazowującego, jest rzędu 4-8 MJ/m 3 , więc jest zdecydowanie mniejsza niż na przykład gazu ziemnego – wyjaśnia Jerzy Białas. – Z tego względu nie jest uzasadnione jego przechowywa- nie w stanie sprężonym i dlatego jest produkowa- ny w ilościach w danym momencie potrzebnych do poruszania silnika wytwarzającego energię. Swego czasu oglądałem w Niemczech instalację skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z gazu drzewnego firmy Spanner RE 2 , która w minionych latach udoskonaliła techno- logię produkcji gazu drzewnego. Powstaje on w reaktorze w temperaturze ok. 1200°C, co umoż- liwiło wdrożenie tego rozwiązania do seryjnej produkcji. Przekonano mnie, że system zgazo- wania drewna pracuje z dużą sprawnością, jest rozwiązaniem ekologicznym, a przede wszyst- kim ekonomicznym i opartym na dostępnym w tartaku surowcu, na który przed laty trudno było znaleźć nabywców, a jeśli już, to oferowali za trociny symboliczne stawki.  s. 40 Czy gaz drzewny wróci do łask w tartakach? Generator cieplno-prądotwórczy BHKW-45, pracujący od 9 lat w tartaku na Śląsku, składa się z reaktora zgazowującego biomasę drzewną, układu oczyszczania gazu przez system filtrów oraz silnika spalinowego połączonego z prądnicą, zapewniając połowę zapotrzebowania na prąd i ciepło do suszarni. W procesie termochemicznym w reaktorze następuje rozkład materiału drzewnego i powstaje gaz drzewny oraz karbonizat.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz