Gazeta Przemysłu Drzewnego 12/2020

23 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: DREWNIANE KONSTRUKCJE Na terenie zakładu POLDAN w Sławsku można już zobaczyć modelowy domek oraz drewniane konstrukcje ze sklejonych belek. Do tego typu produkcji doskonale przygotowany jest nowoczesny zakład w Sławsku. Linia klejenia robi wrażenie dzięki pełnej automatyzacji.  s. 18-19 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 53-54 Nr 12 (287) grudzień 2020 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A Sceptycznego właściciela przekonały optymalizerki Metal-Techniki PRODUKCJA MEBLI | Optymalizerka skłoniła do klejenia listew na mikrowczepy  s. 38-39 R E K L A M A Coraz znaczniejsze zagłębie drzewno-meblarskie INWESTYCJE | Nowe tartaki i fabryki mebli naWarmii i Mazurach  s. 4-5 R E K L A M A Stawianie budynkówprzemysłowych, biurowych czy użyteczności publicznej z drewna klejone- go krzyżowo (CLT) to w Polsce wciąż rzadkość. – Technologia ta to swego rodzaju no- wość – zarówno dla inwestorów, architektów, jak i firm budowlanych – stwierdził Michał Piecowski, kierownik projektu w firmie Multicomfort ze Świętochłowic w prezenta- cji na niedawnym IV Forum Holzbau Polska w Jachrance. – A biorąc pod uwagę istnieją- ce u nas stereotypy dotyczące budownictwa drewnianego oraz przepisy prawa budowla- nego, należy cieszyć się z realizacji w kraju każdego obiektu w tej technologii. Jeden z pierwszych budynków użyteczności pu- blicznej z CLT wzniesiono niedawno w Knu- rowie (woj. śląskie). Inwestor wybrał płyty CLT Firma Hennlich z Knurowa, która od 19 lat jest częścią międzynarodowej GRUPY HENN- LICH, reprezentowanej w 22 krajach Europy w zakresie szerokiej gamy produktów dla gór- nictwa i hut, a także dla innych gałęzi prze- mysłu, zaplanowała swego czasu rozbudowę obiektów produkcyjno-magazynowych w tra- dycyjnej technologii, czyli murowanej. Później zainteresowała się technologią szkieletową, ale ostatecznie zdecydowała się na postawie- nie budynku z prefabrykowanych płyt z litego drewna klejonego, według projektu przygo- towanego przez firmę projektową A 2 Timber z Czech. Jej partnerem wykonawczym była firma NOVATOP, a na etapie projektowania konstrukcji drewnianej – firma Multicomfort ze Świętochłowic. Zdecydowano się na rozwiązanie zakła- dające wykorzystanie części parterowej na magazyn, a kondygnacji górnej – na pomiesz- czenia biurowe. – Architektura budynku prezentuje prostą, nowoczesną formę i odpowiednią funkcjonal- ność, wzbogaconą detalami architektoniczny- mi w części biurowej – estetyczne, naturalne materiały wykończeniowe o kontrastującej kolorystyce, nawiązującej do istniejącej za- budowy na działce inwestora – opisywał autor prezentacji. – Układ funkcjonalny hali został przygotowany z myślą o optymalnym użytko- waniu i przechowywaniu produktów. Dla inwestora zmiana projektu na kon- strukcję z płyt CLT oznaczała skrócenie cza- su budowy poprzez ograniczenie elementów stalowych, a tym samym obniżenie kosztów. Natomiast pojawił się problem znalezienia specjalistycznej firmy z doświadczeniem w stawianiu obiektów przemysłowych o du- żych gabarytach z CLT. Okazało się, że firma Multicomfort ma doświadczenie we wznoszeniu budynków za- równo w technologii szkieletu drewnianego, jak i w systemie CLT. Gdy pojawiło się zlece- nie na budowę hali w Knurowie w technologii CLT, Multicomfort zwrócił się do projektan- tów z Novatopu o szybkie przedstawienie możliwości dostosowania projektu hali do systemu tego producenta.  s. 21 Hala z prefabrykowanych płyt z klejonego drewna litego Technologia budowy obiektów z wykorzystaniem paneli CLT to u nas swego rodzaju nowość, zarówno dla inwestorów, architektów, jak i firmbudowlanych. Hala w Knurowie jest jednym z pierwszych obiektów tej wielkości i skali, zrealizowanych w naszym kraju w technologii CLT. fot. Multicomfort

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz