Gazeta Przemysłu Drzewnego 12/2020

2 grudzień 2020 Felieton | Listy | Cytat miesiąca Wydawca: Wydawnictwo Inwestor sp. z o.o. 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 42 tel. centrali 58/531 27 53 www.wydawnictwoinwestor.pl www.facebook.com/gpd24 Prezes zarządu: ZbigniewOwsiak Wiceprezes zarządu: RafałSidor Redaktor naczelna: KatarzynaOrlikowska katarzyna.orlikowska@gpd24.pl tel. 519 516 118 Redaktor prowadzący: JanuszBekas janusz.bekas@gpd24.pl tel. 519 516 113 Sekretarz redakcji: KarolinaFalgowska karolina.falgowska@gpd24.pl tel. 519 516 110 Dziennikarze: TomaszBogacki tomasz.bogacki@gpd24.pl tel. 603 764 478 MałgorzataGackowska malgorzata.gackowska@ meblarstwo24.pl tel. 607 373 966 BeataMichalik beata.michalik@gpd24.pl tel. 519 516 112 Współpracownicy: PiotrDalkowski – Warszawa BogdanNowak – Szczecin AgnieszkaTopolska – Poznań Redakcja: listy@gpd24.pl Korekta: SylwiaWojtanowska sylwia.wojtanowska@gpd24.pl Kierownik działu graficznego dtp: WiesławDobosz Dział graficzny dtp/IT: KatarzynaŁukowicz JacekMroczkowski Opiekunowie klienta: DamianKargul damian.kargul@gpd24.pl tel. 519 516 104 GrzegorzPastwa grzegorz.pastwa@gpd24.pl tel. 519 516 106 MariuszWroński mariusz.wronski@gpd24.pl tel. 519 516 108 Sekretariat: KatarzynaKaszubowska info@wydawnictwoinwestor.pl Dział prenumeraty: prenumerata@gpd24.pl tel. 519 516 104 Projekt graficzny: Agnieszka iMichałWarda Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by Wydawnictwo Inwestor. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i niezbędnych zmian. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz ma prawo do odmowy ich publikacji bez podania przyczyny. Reprodukcja lub przedruk we wszelkich mediach tylko za zgodą wydawcy. Nr 12 (287) grudzień 2020 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. 23 latana rynku Przedsiębiorcy boją się wzrostu obciążeń i nowych podatków Ewentualny wzrost obciążeń fiskalnych i biurokratycznych może być największym zagrożeniem dla firmwalczących o przetrwanie, przestrzegających zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczki. W obliczu drugiej fali pandemii koro- nawirusa i obecnych obostrzeń w całej Europie, niemal 20 proc. przedsię- biorstw może mieć poważne problemy z przetrwaniem – wynika z badania przeprowadzonego wśród pracodaw- ców zrzeszonych w Business Centre Club. Firmy oczekują teraz od rządu przede wszystkim możliwości dal- szego prowadzenia działalności, bie- żącego wsparcia oraz braku nowych obciążeń i obowiązków. Tymczasem, muszą liczyć się z podwyżką cen prą- du, bo od stycznia do rachunków za prąd będzie doliczana opłata mocowa, która ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Tłuma- czenie wydaje się wątpliwe, natomiast obciążenie finansowe firm – znaczące. Już i tak słono płacą za prąd. Hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce są obecnie najwyższe w Unii Europej- skiej. Drogi węgiel, za niska produkcja energii ze źródeł odnawialnych oraz spadające ceny gazu – to trzy najważ- niejsze powody, dla których Polska ma najwyższe ceny hurtowe energii w UE. W trosce o świat, o przyszłość, Unia chce, by ceny płacone za emisję CO 2 były coraz wyższe, skłaniające do obniżania emisji. Dlatego przezna- cza ogromne kwoty na instalowanie przez państwa członkowskie techno- logii mniej emisyjnych i gotowa jest wspierać odejście w energetyce od węgla. Polskie władze są tej polityce przeciwne. Nie ma naszej Margaret Janusz Bekas Pal sęk listy do redakcji ã Opinie Czytelnikówsą ich subiektywnymi ocenami, z którymi redakcja nie zawsze się utożsamia. Czekamy na telefony i listy naszychCzytelników, będące polemiką do aktualnychwydarzeńwbranży drzewnej. ul. 30 Stycznia 42, 83-110 Tczew e-mail: listy@gpd24.pl tel. 58/531 27 53 Właśnie przeczytałem w listopado- wym wydaniu „GPD”, że przemysł drzewny jest na liście dotkniętych kryzysem spowodowanym przez Covid-19, bo choć meblarstwo w sporej części odrabia wiosenne straty, to straty całej branży są znaczące i może ona liczyć na wsparcie z europejskiego fundu- szu wsparcia. Tymczasem nasz rząd zapowiada weto siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej, bo ma być powiązany z oceną praworządności. Pewnie nie tylko ja nie rozumiem, dlaczego rządzącym nie podoba się to powiązanie, skoro premier przekonuje, że u nas praworządność ma się dobrze i reszta Europy po- winna z nas brać wzór? Skoro jest tak dobrze, to nic nam nie grozi, więc dlaczego groźba weta, skutkującego być może wyeliminowaniem nas z programu wsparcia? Jak z tartaku wyślę dobrze wyko- nane produkty, to nie boję się zapi- sów w umowie o grożących mi ka- rach za niedotrzymanie warun- ków umowy. Ale jak dam „plamę”, to stracę pieniądze, kontrahenta i dobrą opinię. Czy w stosunkach z Unią ma być inaczej? Przedsiębiorca drzewny z Wielkopolski Jaktozrozumieć? Thatcher, która jako brytyjska pre- mier zasłynęła stanowczością w sto- sunku do strajkujących górników i doprowadziła do zamknięcia kopalń i sprywatyzowania części z nich. Cały czas niewiadomą dla przed- siębiorców jest dalsze zagrożenie epidemiczne i wiążąca się z tym wizja ponownego zamykania gospodarek. Przez minione lata branża drzew- na, w tym meblarska w szczególno- ści, była jednym z kół zamachowych gospodarki, głównym eksporterem i motorem inwestycji. Pandemia i związana z nią recesja zachwiały jej kondycją, na co nałożyły się też pro- blemy z cenami surowca drzewnego, ustalonymi kilka miesięcy wcześniej, w zupełnie innych realiach gospo- darczych niż mamy w tym roku. Stąd podjęte przez leśników ograniczenia w pozyskaniu drewna, będące reakcją na zmniejszony popyt przemysłu, po- nieważ z drogiego surowca nie da się wykonać oczekiwanych przez rynek tańszych produktów drzewnych, tym bardziej że i za poprodukcyjne zrzyny czy trociny odbiorcy mniej płacą. Specyfika branży powoduje, że nie mają zastosowania lub szybko nie objawiają się trendy zauważalne w in- nychdziałach gospodarki, gdzie kryzys pandemiczny przyspieszył z koniecz- ności procesy cyfryzacji o trzy-cztery lata. Natomiast bardziej na automa- tyzację i mechanizację procesów pro- dukcyjnych wpływają w naszej bran- ży dwa czynniki – brak chętnych do wykonywania prac fizycznych oraz wzrost kosztów pracy. Niewątpliwie, będą one w przyszłym roku jeszcze bardziej odczuwalne, ze względu na rządowe decyzje podwyższające płace minimalne oraz zapowiadany obowią- zek rejestrowania umów o dzieło. Życia przedsiębiorcom nie uła- twiają banki udzielające kredytów, stawiające coraz większe wymagania dotyczące zabezpieczeń środków, niezbędnych do bieżącego finanso- wania działalności. Oferują firmom co prawda nowe rozwiązanie w po- staci finansowania wierzytelności jako uzupełnienie oferty faktorin- gowej, co jest przydatne w sytuacji, gdy umowy handlowe z kontrahen- tami zawierają zakaz cesji, czyli brak możliwości zbycia wierzytelności, ale są to najczęściej rozwiązania skie- rowane głównie do tych firm, które współpracują z dużymi podmiotami, takimi jak sieci handlowe, między- narodowe koncerny czy spółki córki zagranicznych firm. Bo w umowach z tego typu kontrahentami występują często zapisy o zakazie cesji wierzy- telności. Dostawca nie może skorzy- stać z klasycznych usług faktoringu, więc dobrze, że może pozyskać środki dzięki usłudze finansowania wierzy- telności. Sęk w tym, że każde takie „wsparcie” wymaga wielu zabiegów, składania wniosków, czekania na decyzję o przyznaniu choćby limitu finansowania czy ustanowienia za- stawu rejestrowego i finansowego na rachunku klienta w banku do spłat. Z ankiety BCCwynika, że czas pan- demii, niestety, nie daje taryfy ulgowej w aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, które już wcześniej były barierą dla firm. Piętrzą się problemy, na które wcześniej przedsiębiorcy zwracali uwagę. Jako najtrudniejsze w dalszym funkcjonowaniu firm uwa- ża się zbyt częste zmiany przepisów, rosnące obciążenia podatkowe i para- podatkowe, trudności w utrzymaniu płynności finansowania, niski popyt na rynku krajowym, zbyt szybko ro- snące płace oraz wysokie ceny energii elektrycznej. Przedsiębiorcy doma- gają się zatem wstrzymania prac nad regulacjami oznaczającymi dla firm nowe obowiązki i obciążenia. Ocze- kują ograniczenia do 5 dni roboczych okresu wypłaty przez pracodawców płac z tytułu choroby, kwarantanny czy odosobnienia, rezygnację z peł- nego oskładkowania umów o dzieło i umów-zleceń i szybszego zwrotu VAT. Tymczasem słychać, że Mini- sterstwo Finansów nie wyklucza, że w 2021 r. będzie konieczne zwiększe- nie obciążeń fiskalnych. l

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz