Gazeta Przemysłu Drzewnego 12/2021

24 latana rynku Produkty i komponenty Technika i technologia Temat z bliska Ekonomia i rynek Ze świata Temat z bliska: Drewniane konstrukcje Wykorzystując w budownictwie drewnianym panele CLT, można dostosować współczesne trendy architektoniczne do rozbudowy niewielkich, drewnianych domów, wzniesionych w różnych regionach kraju w stylu narodowym, po- dobnym do zakopiańskiego. Nowa bryła nawiązująca do starej chaty została wykonana w technologii drewnianych paneli CLT, z centralnym trzonem oraz wyłącznie z narożnymi oknami.  s. 28 Giełda maszyn w każdym numerze.  s. 57-58 Nr 12 (299) grudzień 2021 ISSN 1732-4017 Nakład 20 000 egz. R E K L A M A Z kraju R E K L A M A R E K L A M A R E K L A M A Była kiedyś współpraca, która dzisiaj brzmi jak bajka OPINIE I SUGESTIE | Przedsiębiorcy drzewni zdani są na łaskę szczęścia i przypadku  s. 12-13 Binderholz przejmie największą brytyjską grupę tartaczną AUSTRIA, UK | Kolejne zakłady trafiają pod skrzydła austriackiej firmy  s. 16 Jak w Europie nadzorowane są lasy państwowe? EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA | Jest potrzebny w pełni decyzyjny organ nadzorujący kierownictwo LP  s. 22 – Rolą nowoczesnej szkoły kształcenia zawodo- wego dla branży drzewnej i meblarskiej jest przy- gotowanie uczniów, a jednocześnie młodocianych pracowników do pracy przy wysokowydajnych maszynach i urządzeniach oraz markowymi na- rzędziami – twierdzi Piotr Stasiak, wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespo- le Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (woj. poznańskie). – Zasadne jest więc tworzenie odpowiednich miejsc szkoleń dla uczniów i pracowników o niedostatecznych kwa- lifikacjach zawodowych, pracujących w firmach o niskimwyposażeniu technicznym. W 2010 r. Piotr Stasiak podjął pracę w tym Zespole, z zadaniem stworzenia bazy tech- niczno-dydaktycznej, uruchomionej w 2018 r. Można powiedzieć – wyjątkowego Centrum, albowiem nie ma w kraju podobnie wyposażo- nego drugiego ośrodka szkolenia praktycznego, wyposażonego w najnowocześniejsze maszyny i rozwiązania technologiczne. Przykłademmogą być stworzone w tym roku, sąsiadujące ze sobą na pierwszym piętrze Centrum pracownie tech- nologii przetwarzania drewna i tapicerstwa, wyposażone w dużej części w najnowszej gene- racji maszyny stolarskie SCMGroup. Skusi nowoczesna baza Już w latach 1875-1878 podejmowano w Swa- rzędzu próby założenia Rzemieślniczej Szkoły Dokształcającej. Ostatecznie w latach 1918-1939 udało się stworzyć Publiczną Szkołę Dokształca- jącą, kształcącą przyszłych stolarzy i tapicerów. W roku szkolnym 1951/1952, po reorganizacji szkolnictwa zawodowego, swarzędzka placów- ka stała się Zasadniczą Szkołą Drzewną Mini- sterstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. – Dzisiaj trudno w to uwierzyć, że do po- czątku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku było w Swarzędzu 2000 rzemieślni- czych zakładów tapicerskich i do tego około 600 zakładów meblarskich – mówi mistrz Henryk Bielawiak, zawiadujący dzisiaj w szkole wspomnianymi pracowniami prze- twarzania drewna oraz tapicerstwa, prowa- dzący swego czasu rodzinny zakład tapicer- ski i udzielający się w lokalnym samorządzie. – Kiedyś w tej szkole było w jednym roczniku nawet pięć klas na kierunku tapicer, po ponad 30 uczniów w każdej. Równie liczne były kla- sy kształcące stolarzy meblowych. Więc nie- którzy nie znajdowali zatrudnienia w lokal- nych firmach. Natomiast w kilku minionych latach tymi podstawowymi kiedyś kierun- kami kształcenia interesowało się niewielu uczniów. Liczba zakładów rzemieślniczych branży meblarskiej spadła do około stu, na- tomiast wokół miasta powstało lub rozwinęło się kilka dużych firm meblarskich i drzew- nych, szukających stolarzy i tapicerów, ofe- rujących całkiem godziwe wynagrodzenia. – W ofercie edukacyjnej mamy obecnie 30 kierunków kształcenia i około 1000 uczniów – mówi Piotr Stasiak – ale sądzimy, że dopiero stworzenie nowoczesnej bazy do kształcenia w zawodach stolarz i tapicer skłoni większą gru- pę młodzieży do nauki tych zawodów.  s. 10 Nowoczesne kształcenie zawodowe na maszynach stolarskich SCM Maszyny stolarskie SCM zainstalowano wCentrum Kształcenia Zawodowego Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, w jednym z najnowocześniejszych ośrodków edukacji technicznej wPolsce. Z inspiracji i na podstawie wskazówek przedsiębiorców został dobrany rodzaj maszyn i ich poziom techniczny do pracowni stolarskiej.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz