EUDR to nowe obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

EUDR to nowe obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Wylesianie i degradacja lasów postępują, co pogłębia zmianę klimatu i utratę różnorodności biologicznej. Unia Europejska, która jest znaczącym konsumentem towarów powodujących wylesianie i degradację lasów, żeby zmniejszyć wpływ UE na wylesianie i degradację lasów na świecie po wieloletnich konsultacjach uchwaliła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z 31 maja 2023 r. (EUDR) w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010 z dniem 30 grudnia 2024 r. (EUTR).

Krąg podmiotów objętych EUDR

Celem inicjatywy jest ograniczenie do minimum konsumpcji produktów z łańcuchów dostaw, z którymi wiążą się wylesianie lub degradacja lasów, oraz zwiększenie popytu w UE na legalne i „niepowodujące wylesiania” towary i produkty oraz rozwój handlu tymi produktami i towarami.

EUDR dotyczy wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku unijnym, a także wywozu z Unii odnośnych produktów wymienionych w załączniku I – łącznie 7 towarów związanych z ryzykiem leśnym: soję, olej palmowy, kauczuk, bydło, kakao, kawę oraz drewno – w tym produkty wytworzone lub zwierające w składzie powyższe wyroby.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r., a dla MŚP – od 30 czerwca 2025 r.

Zatem bardzo szeroki jest krąg podmiotów objętych nowym rozporządzeniem, nakładającym na nie choćby obowiązek wystawiania Oświadczeń o należytej staranności przed wprowadzeniem towaru na rynek. W Rozporządzeniu określono system zbierania informacji, ocenę ryzyka, ograniczenie ryzyka, obowiązki poszczególnych podmiotów oraz zobowiązania dotyczące ustanowienia i prowadzenia systemów należytej staranności, sprawozdawczości i przechowywania zapisów. Nowe prawo ma za zadanie zapewnić konsumentom dostęp do produktów, które w procesach wytwarzania nie spowodowały dewastacji lasów i nie przyczyniły się do degradacji środowiska naturalnego, w szczególności z obszarów skąd pozyskano surowce do ich produkcji

Obowiązki branży drzewnej

– EUDR wprowadza nowe wyzwania dla przemysłu drzewnego, związane z jego wdrożeniem z końcem tego roku – mówi Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermeetings.eu – Dlatego organizujemy w Warszawie, w dwóch terminach: 26 lipca 2024 oraz 28 sierpnia 2024, jednodniowe seminarium przybliżające i wprowadzające w tematykę EUDR. Zapraszamy na nie przedstawicieli przemysłu drzewnego i firm związanych z handlem produktami drzewnymi. Zarówno z dużych jak i mniejszych firm, bo wszystkie w mniejszym lub większym stopniu zostały objęte nowymi przepisami.

O tym, co i jak warto zrobić, żeby przemysł drzewny i wyrobów z drewna oraz firmy handlowe przygotowały się do wdrożenia zapisów rozporządzenia, pod względem weryfikacji kompletności systemu należytej staranności oraz certyfikacji w systemach dotyczących łańcuchów dostaw produktów objętych zakresem EUDR mówić będą: Łukasz Wróbel, ekspert w zakresie gospodarki surowcem drzewnym oraz dr inż. Ilona Olsztyńska, ekspertka w zakresie certyfikacji i audytów, autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze biomasy i paliw z biomasy, drewna i brakarstwa, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i logistyki.

Jak wdrożyć EUDR?

Prowadzący omówią zagadnienie wprowadzenia do deforestacji i degradacji lasów, mechanizmy zwalczania nielegalnego pozyskania drewna, wylesień i degradacji lasów na świecie oraz kompleksowo zaprezentują: cele i założenia rozporządzenia EUDR, co to jest EUDR i dlaczego w ten sposób UE chce dbać o lasy na świecie. Przybliżą również listę produktów, towarów i podmiotów objętych rozporządzeniem, dokonają syntetycznej analizy przepisów rozporządzenia, powiedzą czym jest system zasad należytej staranności oraz jakie z tego tytułu wynikają obowiązki dla podmiotów i podmiotów handlowych.

Opowiedzą o systemie informatycznym do składania oświadczeń o należytej staranności i o geolokalizacji, bo jest to jedno z istotnych wyzwań, które stawia przed podmiotami rozporządzenie.

Jak powinien w praktyce funkcjonować System Należytej Staranności, jak trzeba będzie dokonywać analizy ryzyka i jakie są narzędzia redukujące ryzyko oraz co grozi w przypadku niezastosowania się do rozporządzenia – to kolejne tematy, które zostaną kompetentnie omówione przez prowadzących.

Szczegóły związane z wyborem terminu i rejestracją znajdują się na stronie wydarzenia: https://powermeetings.eu/szkolenie-eudr-wylesianie-przemysl-drzewny/

Kontakt z organizatorem:

Jola Szczepaniak

powermeetings.eu

kom.: +48 505 659 477

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu

~artykuł promocyjny