Nowe rozporządzenie UE w sprawie sklejki brzozowej

Nowe rozporządzenie UE w sprawie sklejki brzozowej

14 maja 2024 r. UE oficjalnie opublikowała Rozporządzenie[1] po tym, jak Komisja Europejska przeprowadziła dochodzenie w sprawie obejścia ceł antydumpingowych na przywóz sklejki brzozowej z Rosji przez Kazachstan i Turcję. Ustalenia Rozporządzenia zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie UE.

Co wprowadza nowe Rozporządzenie?

Nowe Rozporządzenie nakazuje organom celnym każdego państwa członkowskiego UE pobieranie cła w wysokości 15,8% (oprócz istniejących opłat celnych należnych importerom) od wszystkich sklejek brzozowych z Kazachstanu i Turcji. Rozporządzenie obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym od 14 maja 2024 r. w całej UE.

Od kiedy pobierane są cła i czy są jakieś zwolnienia?

Dodatkowe opłaty są pobierane od wszystkich importów od 22 sierpnia 2023 r. Żaden dostawca z Kazachstanu ani z Turcji nie został zwolniony z tego obowiązku. Komisja już nakazała europejskim organom celnym zarejestrowanie wszystkich transakcji importowych od tego momentu, kiedy rozpoczęto dochodzenie, czyli od 22 sierpnia 2023 r.[1] Służby celne obliczą opłaty wsteczne należne od 22 sierpnia 2023 r. do 14 maja 2024 r. Niezależnie od tego, czy zawierają one zawartość rosyjską, czy nie, wszystkie importy sklejki brzozowej z tych dwóch krajów będą teraz obciążone dodatkową opłatą w wysokości 15,8% w przyszłości, tak długo, jak Rosja będzie nadal stosowała cła. Konsorcjum Woodstock szacuje, że sumaryczna kwota należna za opłaty wsteczne do dzisiaj przekracza łącznie 10 milionów euro.

Czy Konsorcjum Woodstock i europejski przemysł drzewny były zaangażowane w to dochodzenie?

Dochodzenie Komisji Europejskiej, które rozpoczęło się w sierpniu 2023 roku, zostało poprzedzone formalnym wnioskiem złożonym przez Konsorcjum Woodstock. Ten wniosek został szeroko poparty przez Europejską Federację Paneli oraz kilka krajowych stowarzyszeń w sektorze sklejki brzozowej.

Czy to oznacza, że import sklejki brzozowej z Kazachstanu i Turcji jest zabroniony?

Import z Kazachstanu i Turcji, niezależnie od tego, czy jest to oryginalne drewno lokalne, czy nie, nie jest zakazany do UE, ale będzie teraz podlegał temu samemu dodatkowemu cłu w wysokości 15,8%, które pierwotnie miało zastosowanie do importu z Rosji.

Czy prawdziwe pochodzenie rosyjskiej sklejki, importowanej do UE, było ukrywane przez władze?

Rozporządzenie ustaliło, że import sklejki brzozowej pochodzenia rosyjskiego był realizowany przez Kazachstan i Turcję, aby uniknąć obowiązujących ceł UE. Może to skutkować dalszymi dochodzeniami dotyczącymi potencjalnych oszustw wobec przepisów celnictwa UE poprzez błędne deklarowanie pochodzenia towarów i unikanie obowiązujących opłat. Na przykład Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prawdopodobnie jest świadomy praktyk obejścia i będzie kontynuował działania wobec znanych importerów, współpracując z innymi właściwymi organami krajowymi w państwach członkowskich UE. Kary za nieprawidłowości są znacznie bardziej surowe niż opłaty nakładane przez to rozporządzenie za takie naruszenia. Obejmują one możliwość stosowania opłat wstecz za ostatnie 3 lata, nałożenie dodatkowych kar administracyjnych, a także odpowiedzialność cywilną oraz w niektórych krajach UE, takich jak Niemcy, odpowiedzialność karną dla importerów i osób świadomie kupujących takie drewno.

Czy rosyjska sklejka również ominęła sankcje?

Rozporządzenie nie odnosi się do kwestii, czy przywóz rosyjskiej sklejki obchodzący obowiązujące cła antydumpingowe obchodził również system sankcji UE nałożonych na Rosję w następstwie inwazji na Ukrainę.

Może ono jednak skłonić państwa członkowskie UE do wszczęcia postępowania w sprawie możliwego uchylania się od sankcji zarówno przez importerów z UE, jak i zaangażowane firmy w Kazachstanie i Turcji. Kary za naruszenie sankcji są surowe i są ustalane na poziomie państw członkowskich. W kwietniu 2024 r. państwa członkowskie UE ostatecznie zatwierdziły dyrektywę, która będzie wymagać od nich wprowadzenia niezbędnych zmian w ich prawie krajowym, czyniąc naruszenia sankcji, w tym ich obchodzenie, przestępstwem karnym.[2]

Jeśli pochodzenie rosyjskiej sklejki brzozowej było ukrywane, czy ma to również implikacje dla egzekwowania Rozporządzenia UE w sprawie Drewna (EUTR)?

Zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia, prawdopodobnie zostały naruszone przepisy EUTR. EUTR zapobiega nielegalnemu handlowi drewnem i wyrobami z drewna w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Państwa członkowskie UE są odpowiedzialne za egzekwowanie i zapewnienie przestrzegania przepisów EUTR. Konsorcjum Woodstock wie, że w zeszłym miesiącu zostały zgłoszone skargi dotyczące EUTR przeciwko 31 firmom z dziewięciu państw członkowskich (których dostawcy zostali potwierdzeni przez UE jako korzystający z rosyjskich surowców w dochodzeniu, które doprowadziło do wprowadzenia nowego rozporządzenia).[3] Skargi dotyczące EUTR mówią, że w okresie od października do grudnia 2023 roku firmy w Polsce, Niemczech, Rumunii, Bułgarii, Łotwie, na Węgrzech, Litwie, w Holandii i Grecji importowały sklejkę brzozową o wartości ponad 43 milionów euro od czterech dostawców uwikłanych w dochodzenie UE, które doprowadziło do powyższego rozporządzenia.

Rozporządzenie dotyczy tylko dwóch krajów: Kazachstanu i Turcji. Czy rosyjskie produkty mogą być kierowane także przez inne kraje, takie jak Gruzja, Uzbekistan czy nawet Chiny?

Rozporządzenie potwierdza, że UE będzie zajmować się nieuczciwymi praktykami handlowymi występującymi w jakimkolwiek kraju trzecim. Sygnalizuje także importerom, użytkownikom i stronom finansującym konieczność dokładnej oceny ryzyka związanego z zakupem sklejki brzozowej pochodzącej z krajów, które zazwyczaj nie są uważane za producentów lub eksporterów. Konsorcjum Woodstock nie może zatem wykluczyć przyszłych prób obejścia poprzez import z innych krajów trzecich i zachęca władze UE oraz cały przemysł do zachowania jeszcze większej czujności. Jednocześnie metody naukowe[4] służące do określenia pochodzenia sklejki brzozowej stale się doskonalą. Importerzy, nabywcy i inne strony trzecie powinni wykazywać należytą staranność, aby upewnić się, że są świadomi prawdziwego pochodzenia produktów drewnianych, aby uniknąć ryzyka i odpowiedzialności prawnej.

W przypadku pytań do mediów prosimy o kontakt: info@woodstock.eu lub telefonicznie +39 345 5210180


[1] Komunikat Konsorcjum Woodstock z dnia 22 sierpnia 2023r. dostępny tutaj

[2] Komunikat Rady UE z dnia 12 kwietnia 2024 r. “Rada wyraża ostateczną zgodę na wprowadzenie przestępstw karnych i kar za naruszenie sankcji UE”, dostępny tutaj.

[3] Komunikat prasowy Earthsight z dnia 16 kwietnia 2024 r. “Earthsight składa skargi przeciwko 31 firmom UE po potwierdzeniu użycia rosyjskiego drewna przez ich dostawców sklejki brzozowej”, dostępny tutaj.

[4] Zobacz World Forest ID, „Wykorzystanie nauki w celu usunięcia wycinki drzew z listy zakupów”, dostępne tutaj.


[1] ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1287 z dnia 13 maja 2024 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone przez Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2021/1930 na import sklejki brzozowej pochodzącej z Rosji na import sklejki brzozowej sprowadzanej z Turcji i Kazachstanu, niezależnie od tego, czy zadeklarowano ją jako pochodzącą z Turcji i Kazachstanu, pełny tekst Rozporządzenia tutaj

~materiały prasowe