Pierwszy taki certyfikat dla firmy z branży tartacznej

Pierwszy taki certyfikat dla firmy z branży tartacznej

Od 1 stycznia 2022 r., w myśl obowiązującej dyrektywy RED II, posiadanie jednego z certyfikatów w obszarze biomasy na cele energetyczne i ciepłownicze stanie się obowiązujące dla wszystkich podmiotów działających w tej branży.

Polski system KZR INiG, służący certyfikacji biopaliw i biopłynów, od 1 lipca 2021 r. obejmuje także swoim zakresem biomasę stałą (w tym biomasę leśną), wykorzystywaną na cele energetyczne w instalacjach powyżej 20 MW. Firma Bureau Veritas przeprowadziła pierwszą w Polsce weryfikację KZR INiG dla branży drzewnej, dla Tartaku Gałka – jednego z liderów w produkcji deski paletowej w Polsce.

O zasięgu globalnym i uznawany przez KE

Od początku 2022 r., w myśl wytycznych dyrektywy RED II, certyfikacja będzie wymagana dla wszystkich podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą biomasy na cele energetyczne i ciepłownicze.

KZR INiG jest polskim systemem certyfikacji, umożliwiającym podmiotom wykazanie zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju. System na polskim rynku zadebiutował 6 lat temu. Jego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie. Standard KZR INiG znajduje się na liście systemów certyfikacji uznanych przez Komisję Europejską i ma zasięg globalny, co oznacza, że certyfikaty wydane w ramach tego systemu są równoważne i uznawane przez inne systemy certyfikacji z tego obszaru. Obecnie system KZR INiG obejmuje wymagania najnowszej dyrektywy 2018/2001 (RED II), tym samym rozszerzając się od 1 lipca 2021 r. o możliwość certyfikacji biomasy i biogazu wszystkim podmiotom występującym w łańcuchu produkcji paliw z biomasy – od etapu pozyskania surowca do momentu finalnego wykorzystania, uwzględniając wszelkie etapy pośrednie w łańcuchu dostaw.

KZR INiG jest równoważny w stosunku do innych rozpoznawalnych systemów zrównoważonego rozwoju, takich jak ISCC EU czy REDCert EU, co wpływa na jego rosnącą popularność w Polsce.

– Jest to nasz rodzimy system certyfikacji, co z pewnością przyczynia się do jego wyboru przez polskich przedsiębiorców – mówi Piotr Wojciechowski, kierownik produktu KZR INiG oraz wieloletni audytor Bureau Veritas Polska. – Ponadto standard ten jest napisany w języku polskim, co pozwala w szybszy sposób wdrożyć i skutecznie realizować zainteresowanym stronom wymagania w nim zawarte. Tartak Gałka z Małopolski, jeden z większych tartaków w kraju, którego certyfikację w oparciu o system KZR INiG przeprowadziliśmy niedawno, to przykład firmy, która uważnie obserwuje sytuację i z wyprzedzeniem reaguje na wyzwania współczesnego świata i rynku. Już od 1 stycznia 2022 r. w myśl obowiązującej dyrektywy RED II posiadanie jednego z certyfikatów w obszarze biomasy na cele energetyczne i ciepłownicze stanie się obowiązujące dla wszystkich podmiotów działających w tej branży.

Wymogi prawne dla certyfikacji systemów biopaliw

Wymagania zrównoważonego rozwoju w stosunku do produkcji biopaliw/biokomponentów i biopłynów zostały po raz pierwszy wprowadzone Dyrektywą 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w skrócie zwaną RED.

W Polsce implementacja zapisów Dyrektywy RED dokonała się wejściem w życie Ustawy z dnia 21 marca 2014 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych ustaw. Ustawa ta reguluje działalność podmiotów w zakresie wprowadzania na rynek krajowy biokomponentów/ biopaliw ciekłych, które mają być użyte do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Zrównoważony charakter biomasy można ocenić w oparciu o konkretne wymogi, uwzględnione w dobrowolnych systemach certyfikacji. Czyni się to z pomocą audytów, wykonywanych przez niezależne organy certyfikacji.

W myśl Ustawy obowiązkowej certyfikacji podlegają podmioty wykonujące działalność w zakresie: wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy oraz zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy. Do 1 października 2014 r. systemy zrównoważonego rozwoju były dobrowolne, od tej daty każdy wyżej wymieniony podmiot musi posiadać ważny certyfikat zrównoważonego rozwoju.

Weryfikacja biomasy i biopaliw jest wymogiem, który trzeba spełnić, aby uzyskać dostęp do rynków europejskich, a w przypadku dystrybutorów biopaliw – aby korzystać z ulg podatkowych wprowadzonych w państwach członkowskich UE. Weryfikacja w ramach zatwierdzonych systemów, takich jak ISCC EU lub KZR INiG daje niezależną gwarancję, że produkty są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów unijnych. Ponadto certyfikowana biomasa może być również wykorzystywana do innych celów, np. w przemyśle spożywczym.

Aktualnie w Polsce funkcjonują trzy najbardziej rozpoznawalne Systemy Zrównoważonego Rozwoju: KZR INiG (system opracowany w Polsce przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie), REDCert EU (system opracowany w Niemczech; odpowiedni dla każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej we Wspólnocie oraz na Ukrainie i Białorusi) oraz ISCC EU (system opracowany w Niemczech; odpowiedni dla każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej na świecie).  

***

Bureau Veritas Polska jest jedną z pięciu jednostek certyfikujących, która posiada kompetencje zatwierdzone przez Instytut Nafty i Gazu w zakresie certyfikacji biopaliw i biopłynów oraz paliw z biomasy. Tartak Gałka jest pierwszym tartakiem w Polsce, który otrzymał certyfikat na zgodność z systemem zrównoważonego rozwoju KZR INiG. Była to także jedna z pierwszych w Polsce certyfikacji w obszarze biomasy leśnej.

~ Katarzyna Orlikowska