Trudno o przychylny odzew przedsiębiorców!

Trudno o przychylny odzew przedsiębiorców!

Światło dzienne ujrzały zasady sprzedaży surowca w Lasach Państwowych na najbliższe trzy lata, z wieloma zapisami niekorzystnymi dla branży drzewnej.

Tuż przed wyborami parlamentarnymi dyrektor generalny LP podpisał, opublikowane dzień później, Rozporządzenie nr 97, dotyczące zasad sprzedaży drewna w PGL LP na lata 2024-2026. Oprócz tego światło dzienne ujrzały także decyzje nr 171 i 172 w sprawie okresów sprzedaży i zasad ustalania cen w 2024 r. i w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym i na e-drewnie. Dokumenty te, tak wyczekiwane przez przemysł drzewny, nie podlegały konsultacjom z branżą w ścisłym tego słowa rozumieniu.

Trzy okresy sprzedaży

Pozostał system oferty sprzedaży drewna na dany rok kalendarzowy dzielony w proporcjach 70:30, gdzie pierwsza wartość to sprzedaż ofertowa w PLD, druga zaś dotyczy aukcji systemowych. Nowością jest wprowadzenie możliwości odchylenia w ilości sprzedawanego surowca w toku realizacji umowy. Będzie to zakres od +5 proc. do – 10 proc. Warte odnotowania jest też to, że jeśli stopień realizacji zakupu wyniesie poniżej 90 proc. ilości umownej, jednostka LP lub przedsiębiorca będzie zobligowany do zapłaty kary w wysokości 10 proc. wartości netto nieodebranego surowca. Nie nalicza się jej jednak, gdy ilość surowca nieodebranego lub nieprzygotowanego jest mniejsza niż 20 m3.

Wprowadzono także nowy system sprzedaży ofertowej surowca z podziałem na trzy okresy w ciągu roku: od stycznia do kwietnia, od maja do sierpnia i od września do grudnia. Co interesujące, jest on wprowadzany odrębną decyzją dyrektora generalnego, podobnie jak i aukcje systemowe, a nie znajduje się w samym rozporządzeniu.

W rozporządzeniu zabrakło również zapisu dotyczącego puli drewna energetycznego oferowanego do sprzedaży za pośrednictwem aplikacji PLD i e-drewno oraz zastrzeżenia, że drewno grupy M2E przeznaczone jest do sprzedaży tylko w tym drugim systemie.

Blokada zakupu i nowa cena maksymalna

Zmiany nie dotknęły ceny w sprzedaży ofertowej w PLD, której waga wynosi w dalszym ciągu 0,80. W przypadku kryterium kolejnego, udziału przerabianego drewna, także nie zanotowano zmian – waga tego kryterium wynosi 0,10. Zmiana pojawia się natomiast w ocenie kryterium głębokości przerobu. Jeśli w ramach stosowanego procesu technologicznego producent ograniczał się do sortowania i/lub korowania bądź konfekcjonowania przeważającej części surowca nabywanego w PGL LP, otrzyma tylko 1 pkt, zamiast dotychczasowych 5. W przypadku oceny łącznej poszczególnych ofert zakupu nic się nie zmieniło. Dalej kryterium to ma wagę 10 pkt.

Zmieniła się także kara za podanie „nieprawdziwych danych niezbędnych do oceny oferty”. Pozostał zapis o rozwiązaniu umowy z winy kupującego, a zamiast funkcjonującego do tej pory żądania zapłaty „15 proc. wartości netto drewna wynikającej z oferty sprzedażowej w PLD”, pojawił się zapis mówiący o „blokadzie przedsiębiorcy na okres 120 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników procedur sprzedaży”.

W ofercie sprzedaży 20, a nie 50 m3

Kolejną zmianą jest zmniejszenie minimalnej ilości drewna w ofercie sprzedaży w grupie handlowo-gatunkowej z dotychczasowych 50 m3 do 20 m3. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, gdy maksymalna oferta zakupu drewna w grupie jest mniejsza od tej wartości.

Kolejną nowością jest możliwość złożenia oferty maksymalnej określonej iloczynem średniorocznych zakupów i ilości miesięcy w okresie sprzedaży, podzielonym przez 12.

W nowych zasadach nie pojawiła się także definicja punktu przerobu drewna. Zmianie uległa natomiast definicja sortymentu reprezentatywnego, która brzmi obecnie: „sortyment, dla którego przelicznik sortymentu drewna w danej grupie handlowo-gatunkowej jest równy 1,000”.  Oczywiście część tych zapisów, dotyczących choćby kwestii podziału systemu sprzedaży ofertowej surowca na trzy okresy w ciągu roku, zmiany w wielkościach odchylenia ilości sprzedawanego surowca – in minus – czy nowego systemu wyliczania oferty maksymalnej, nie spotka się raczej z przychylnym odzewem ze strony przedsiębiorców. Właśnie te kwestie były wielokrotnie poruszane jeszcze na etapie rozmów z Lasami Państwowymi. Nie zostały one uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu.  

List do Dyrekcji Generalnej PGL Lasy Państwowe z 18.10.2023 r.
 
Szanowny Panie Dyrektorze,
niestety, w pełni potwierdziły się nasze obawy. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wprowadziła nowe zasady sprzedaży drewna na 2024 rok, zupełnie ignorując uwagi wszystkich organizacji reprezentujących najważniejsze branże przemysłu drzewnego. Nie zorganizowano obiecanego spotkania, na którym miały zostać ostatecznie omówione nasze propozycje.
W piśmie z dnia 27.09.2023 r. zupełnie bezzasadnie stwierdziliście Państwo, że opinie dotyczące proponowanych zmian w zasadach sprzedaży drewna poszczególnych organizacji reprezentujących przemysł drzewny były „biegunowo odległe od siebie”. Wszystkie znane nam opinie odnośnie niżej wymienionych punktów były negatywne i uznane za niekorzystne dla przemysłu.
– możliwości składania ofert do 100 proc. posiadanych możliwości zakupu w sprzedaży ofertowej w ujęciu rocznym, proporcjonalnie po 33,3 proc. na proponowany okres sprzedaży;
– organizowanie procedur sprzedaży 3 razy w ciągu roku (co 4 miesiące);
– zmiany poziomu realizacji umów na -10 proc./+5 proc.
Traktowanie przedstawicieli przemysłu, stanowiącego podstawowe źródło przychodów Lasów Państwowych, którzy odpowiadają za losy tysięcy pracowników, jak uczniów, czego byliśmy świadkami na spotkaniach, oraz zupełne ignorowanie naszych argumentów świadczy jednoznacznie o tym, że nie traktujecie Państwo przemysłu drzewnego jako równoprawnego partnera.
Po wdrożeniu zasad sprzedaży, po raz kolejny bez akceptacji ze strony przemysłu, można stwierdzić, że prowadzenie konsultacji z obecnym kierownictwem LP jest bezprzedmiotowe i nie daje żadnych szans na osiągnięcie konsensusu uwzględniającego interesy obu stron.
Od samego początku rozmowy z nami były Państwu potrzebne tylko ze względów propagandowych. Poznanie naszych opinii i – co najważniejsze – wzięcie ich pod uwagę zupełnie nie wchodziło w rachubę. Jest bardzo smutne, że Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i skali kryzysu gospodarczego, który się pogłębia.

Z poważaniem
• Aneta Muskała – Stowarzyszenie Papierników Polskich • Jędrzej Kasprzak – Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce • Longin Graczkowski – Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego • Piotr Poziomski – Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego • Roman Malicki – Polski Komitet Narodowy EPAL • Michał Strzelecki – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli • Mirosław Florkiewicz – Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego • Janusz Komurkiewicz – Związek Polskie Okna i Drzwi
Do wiadomości: • Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów • Pani Minister Anna Moskwa – Ministerstwo Klimatu i Środowiska • Pan Minister Waldemar Buda – Ministerstwo Rozwoju i Technologii • Pan Donald Tusk – Przewodniczący Platformy Obywatelskiej • Pan Szymon Hołownia – Przewodniczący Polska 2050 • Pan Władysław Kosiniak-Kamysz – Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego • Pan Włodzimierz Czarzasty – Przewodniczący Nowej Lewicy • Prasa

~Bartosz Szpojda