Wkrótce pierwsze nabory wniosków w ramach FENG

Wkrótce pierwsze nabory wniosków w ramach FENG

7 lutego ogłoszony zostanie pierwszy z naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Chodzi o tzw. ścieżkę SMART, czyli badania i innowacje w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, zmian klimatu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program o łącznym budżecie wynoszącym blisko 8 mld euro. W jego ramach przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na każdym etapie rozwoju w obszarach działalności badawczo-rozwojowej, automatyzacji i robotyzacji, umiędzynarodowienia firmy, czy projektach bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. FENG to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020, które łącznie objęły blisko 30 tys. projektów i pozwoliły utworzyć ponad 75 tys. miejsc pracy.

W ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027 na projekty służące prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz współpracy nauki z biznesem planowane są aż 53 nabory. Już w tym miesiącu PARP ogłosi nabory wniosków w ramach Ścieżki SMART (7 lutego) oraz Współfinansowania działań EDIH (28 lutego).

SMART dysponuje w tym roku łącznym budżetem w wysokości 10,67 mld zł. Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym. W jego ramach przewidziano kompleksowe wsparcie projektów obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji. Konkurs skierowany jest do MŚP, dużych przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych (organizacje i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków unijnych w projekcie to 80 proc.

Na współfinansowanie działań EDIH przeznaczono w tym roku 245 mln zł. Konkurs ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności sektora MŚP poprzez transformację cyfrową. Ma zapewnić wsparcie w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej. Usługi oferowane przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych mają w szczególności umożliwić przedsiębiorstwu stworzenie planu transformacji cyfrowej, zapewnić dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także stworzyć warunki do testowania rozwiązań lub eksperymentowania z najnowszymi technologiami. Nabory dedykowane są instytucjom wspierającym biznes, instytucjom nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwom. Projekty mogą być w 100 proc. dofinansowane ze środków europejskich.

W kolejnych kwartałach przedsiębiorcy, ośrodki innowacji, klastry będą mogli wziąć udział także w innych konkursach. Np. Granty na Eurogranty, z budżetem w tym roku 65 mln zł, nakierowany jest na wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach zarządzanych przez Komisję Europejską.

Inny z konkursów dotyczy wsparcia klastrów innowacyjnych, w tym między przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i organami publicznymi oraz sieciami biznesowymi. Na unijne dofinansowanie, i to 100-procentowe, mogą liczyć też ośrodki innowacji o określonych specjalizacjach – cyfrowych lub „zielonych”. FENG obejmuje także promocję marki Innowacyjne MŚP; to szansa na zwiększenia dostępu takich przedsiębiorstw do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, poprzez wzmocnienie potencjału eksportowego, wspieranie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w tym sektorze. Ofertę programu uzupełniają działania skierowane na wsparcie samozatrudnienia, zakładania działalności gospodarczej oraz przyspieszenia rozwoju przedsiębiorczości: Laboratorium innowatora oraz Startup Booster Poland.

Jak przypomina PARP, oferta FENG skierowana jest do przedsiębiorstw (zarówno dużych, średnich, mikro, jak i małych), sektora nauki (uczelni wyższych, instytutów PAN oraz badawczo-rozwojowych), konsorcjów przedsiębiorców (także tych z organizacjami badawczymi), jak również instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości i innowacji oraz instytucji finansowych. W ramach programu FENG dostępne są formy wsparcia w postaci dotacji, instrumentów finansowych (kapitałowych oraz gwarancyjnych) oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne. Na pomoc mogą liczyć organizacje na każdym etapie rozwoju.

~ źródło: Serwis Samorządowy PAP