Senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę o lasach wniesiony do Sejmu

Senacki projekt ustawy zmieniającej ustawę o lasach wniesiony do Sejmu

Czy zatwierdzanie planu urządzania lasu będzie podlegać zaskarżeniu do sądu administracyjnego ?

24 marca 2022 r. na 39 posiedzeniu Senat RP przyjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk senacki nr 619).

Zgodnie obowiązującym stanem prawnym zatwierdzenie planu urządzenia lasu nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Jednakże według Konwencji sporządzonej w Aarhus
dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, która wiąże Rzeczpospolitą Polską, a także stosownie do regulacji unijnych, społeczeństwo, w tym organizacje pozarządowe, powinny mieć dostęp do sądu w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie z proponowanymi przepisami skargę na zatwierdzenie planu urządzenia lasu lub zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu mogłyby wnosić także organizacje ekologiczne, które działają na rzecz ochrony środowiska przez minimum 12 miesięcy przed złożeniem skargi.

Przedstawiony projekt zmiany ustawy o lasach w obecnej formie nie otrzymał aprobaty Zarządu Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów co zostało wyrażone w Uchwale nr 1/2022  podjętej dnia 24 kwietnia 2022 r.

Niniejsze stanowisko zostało przekazane do:

  • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – p.  Elżbiety Witek
  • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – p. Tomasz Grodzki
  • Senator Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciel wnioskodawców – p. Danuta Jazłowiecka
  • Minister Klimatu i Środowiska – p. Anna Moskowa
  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – p. Henryk Kowalczyk
  • p. o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – p. Józef Kubica
  • Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – p. Janusz Dawidziuk
  • Prezes Zarządu Krameko Sp. z o.o. – p. Ryszard Krynicki
  • Prezes Zarządu Taxus UL Sp. z o.o. – p. Bogusław Popis

Zachęcamy do zapoznania się również z szeregiem opinii podmiotów, które wyraziły swoje zdanie w przedmiotowej sprawie tj. Minister Klimatu i Środowiska; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych; Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej; Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych. Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”; Naczelny Sądu Administracyjny; Krajowa Rada Sądownictwa; Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych; Rzecznik Praw Obywatelskich; Fundacja Greenpeace Polska; Związek Powiatów Polskich; Śląski Związek Gmin i Powiatów; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Opinia w zakresie zgodności projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach z wiążącymi Polskę regulacjami prawa międzynarodowego i europejskiego oraz prawa krajowego (druk senacki nr 619) https://www.senat.gov.pl/prace/opinie-i-ekspertyzy/page,6.html?kadencja=10&rok=2022

Stanowisko SLiWL

~ źródło: SLiWL