Grupa Paged stawia na OZE

Grupa Paged stawia na OZE

W dniu 25 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Morągu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na utworzenie klastra energii. Umowę podpisali przedstawiciele Gminy Morąg, Paged Morąg oraz Paged Energy. Inicjatywa ma na celu realizację inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na terenie Morąga i okolic, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, poprawę stanu środowiska naturalnego, a także zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wpływ na rozwój lokalnej gospodarki.

Podpisanie umowy jest wynikiem współpracy pomiędzy Gminą Morąg, Paged Morąg – przedsiębiorstwem lokalnym zainteresowanym inwestycjami w OZE oraz firmą Paged Energy, która pełnić będzie rolę koordynatora klastra energetycznego. W ramach tej inicjatywy energia pochodząca z odnawialnych źródeł będzie wykorzystywana lokalnie, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności lokalnej gospodarki. Konstrukcja prawna klastra energetycznego narzuca ramy w zarządzaniu energią, ograniczając jego zasięg do poziomu powiatu.

Jednym z kluczowych partnerów w budowie nowego klastra jest firma Paged Morąg, zakład produkujący sklejkę, z wieloletnią historią działalności w Morągu. Głównym koordynatorem klastra jest firma Paged Energy. Jej zadania obejmują koordynację działań i prac wewnątrz klastra, obrót energią wewnątrz klastra, magazynowanie energii, pośrednictwo w rozliczeniach między wytwórcami a odbiorcami energii, reprezentowanie interesów klastra na zewnątrz oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami klastra. W ramach inwestycji w OZE, firma Paged Morąg będzie ponadto współpracować z Paged Energy przy budowie farm fotowoltaicznych i innych źródeł odnawialnej energii.

Prezes Zarządu Paged Energy, Piotr Michał Kosmęda, podkreśla znaczenie klastrów energetycznych, które wspierają lokalne społeczności energetyczne, poprawiają jakość środowiska naturalnego i zwiększają konkurencyjność lokalnej gospodarki. Bliskość miejsc wytwarzania energii zwiększa odporność lokalnych społeczności na ryzyka związane z dostawą energii.

– Klastry energetyczne to lokalne społeczności energetyczne, w ramach, których zarówno źródła wytwórcze, jak i odbiorcy znajdują się na obszarze jednej lub kilku sąsiadujących gmin. Zadaniem klastrów jest zadbanie o lokalne bezpieczeństwo energetyczne, zapewnienie dostępu do „zielonej” energii przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i mieszkańcom. Wskutek korzystania ze źródeł energii odnawialnej powodują one poprawę lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki – mówi Prezes Zarządu Paged Energy, Piotr Michał Kosmęda.

Paweł Krzyształowicz, Członek Zarządu Paged Energy, zaznacza, że Grupa Paged intensywnie pracuje nad wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej z OZE w swoich zakładach, co wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Zakład produkcyjny Paged produkujący sklejkę, działa w Morągu nieprzerwanie od 1955 roku i jest istotnym punktem na mapie gminy, jako ważny pracodawca dla kolejnych pokoleń społeczności lokalnej. Zgodnie z przyjętą strategią właścicielską Grupy Kapitałowej Thumos, do której należą między innymi Paged Energy oraz spółki Paged produkujące sklejki i meble, kładziemy mocny nacisk na wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Chcemy, aby końcowe produkty pochodzące z naszych zakładów były w kolejnych latach coraz bardziej „zielone” i ekologiczne. Dlatego rozpoczęliśmy projekt przyzakładowej elektrowni fotowoltaicznej dla zakładu Paged w Morągu i pracujemy nad zakontraktowaniem kolejnych gigawatów energii pochodzącej z OZE. Wierzymy, że proces dekarbonizacji produkcji doskonale wpisuje się w naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednocześnie ścisła i wieloletnia współpraca z władzami Gminy Morąg – czego potwierdzeniem jest między innymi zawiązanie Klastra Energii w Morągu – pozwoli na zasilenie energią odnawialną również innych lokalnych odbiorców, co pomoże wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne regionu, poprawę środowiska naturalnego, jak również budowę kapitału społecznego i świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy – mówi Paweł Krzyształowicz, Członek Zarządu Paged Energy.

Klastry energetyczne przynoszą wiele korzyści lokalnym przedsiębiorcom, takich jak: dążenie do samowystarczalności energetycznej w oparciu o źródła odnawialne, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o umowy typu PPA (Power Purchase Agreement) czy dekarbonizacja produkcji, przyczyniająca się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Nowa inicjatywa Gminy Morąg i spółek Paged przynosi korzyści nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również wspiera rozwój ekologicznych technologii i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu.

~materiały prasowe