Nastroje przedsiębiorców lepsze niż koniunktura

Nastroje przedsiębiorców lepsze niż koniunktura

Firmy oceniają sytuację w swojej branży lepiej niż w całej polskiej gospodarce.

Najnowsza edycja badania „Leasing Index”, zrealizowanego przez Santander Leasing, wskazuje, że w poszczególnych branżach firmy oceniają swoją sytuację pozytywnie. 41 proc. uważa ją za dobrą, a większość, bo 58 proc. uważa, że nie ulegnie ona zmianie w 2024 r. Natomiast 23 proc. ocenia, że może się poprawić. Inaczej przedsiębiorcy postrzegają ogólną sytuację gospodarczą w Polsce. Aż 70 proc. respondentów określa ją jako złą.

Najbardziej pozytywnie w tym zakresie wypowiadają się przedstawiciele branży usługowej i produkcyjnej, gdzie bardzo dobrze i dobrze sytuację w swoim sektorze ocenia 49 i 48 proc. firm. Jako złą lub bardzo złą sytuację w tych branżach ocenia 10 proc. przedsiębiorców produkcyjnych i 7 proc. usługowych. Pozostałe dwie branże, czyli budowlana oraz handlowa, pozytywnie oceniają obecne warunki na poziomie 36 i 29 proc. Odmiennego zdania jest 26 proc. firm z sektora budowlanego oraz 25 proc. przedsiębiorstw usługowych.

– Sygnały napływające z gospodarki krajowej i globalnej oraz z rynków finansowych pozostają niejednoznaczne – podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. – Potwierdza to również nasze badanie i różne wskazania przedstawicieli analizowanych branż. W krajowych wskaźnikach widzimy coraz więcej potwierdzenia tego, że aktywność gospodarcza zaczęła delikatnie poprawiać się w trzecim kwartale. GUS wskazywał na lekkie ożywienie, które jest widoczne m.in. w odsezonowanych danych o sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano-montażowej, a także produkcji sprzedanej przemysłu. Ten trend powinien być kontynuowany, a sprzyjać mu będzie silny rynek pracy i wyraźny wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych. Jednak dynamika zysków przedsiębiorstw będzie niższa niż w roku ubiegłym, głównie za sprawą długotrwałego efektu wzrostu cen i kosztów produkcji. Popyt konsumpcyjny zmalał, udział inwestycji w PKB jest historycznie niski, jednak nie hamuje to popytu na rynku leasingu, który w I połowie 2023 r. odnotował prawie 15-proc. wzrost.

Inwestycje oraz bariery w rozwoju firm

43 proc. badanych przedsiębiorstw deklaruje, że chce rozwijać skalę swojej działalności, co jednak stanowi spadek o 13 punktów procentowych w porównaniu do badania w 2019 r. Najczęściej wskazywanym – 80-proc. obszarem rozwoju jest poszerzenie portfolio o nowe produkty lub usługi. Spada natomiast chęć przedsiębiorców do rozwoju firm poprzez zwiększanie zatrudnienia. Za trzy kwartały 2023 r. wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych w stosunku do trzech kwartałów 2022 r. wyniósł 104,9, co stanowi wzrost o 4,9 proc. Skłonność inwestycyjną wskazuje co druga badana firma, z czego zdecydowana większość – 89 proc. – chce to osiągnąć poprzez nowe produkty i usługi, rzadziej zaś chcą stawiać na zwiększenie zatrudnienia i nowe oddziały. Tylko 31 proc. firm budowalnych w ogóle deklaruje chęć rozwoju prowadzonej działalności.

– Sześć na dziesięć przedsiębiorstw uznało, że ogólna sytuacja rynkowa oraz wysokie koszty prowadzenia działalności to główne przeszkody hamujące ich rozwój – dodaje Mariusz Włodarczyk. – Wpływ trudnej sytuacji na rynku odczuwa blisko trzykrotnie więcej firm niż w 2021 roku, a wysokie koszty – niemal dwukrotnie więcej. Oddziaływanie konkurencji, które w 2021 roku znajdowało się na drugim miejscu, obecnie jest na trzecim, a jego istotność wzrosła o 5 punktów procentowych w porównaniu do 2021 roku.   Jako złą i bardzo złą ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce wskazuje aż 80 proc. firm budowlanych, 69 proc. handlowych, 67 proc. produkcyjnych oraz 64 proc. usługowych.  

~uf